Northwood trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB Discontinued Q4'04 1 3.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.26 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.53 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 2 MB L3 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Discontinued 1 3.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng
(512K bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued 1 3.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.20 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.90 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.66 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB Discontinued 1 3.06 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.60 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.50 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q2'04 1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.50 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.00 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 1.70 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.20 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued Q1'02 1 2.40 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.10 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.20 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.30 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.40 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.60 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.70 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.80 GHz 128 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.70 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 1.80 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.00 GHz 256 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Discontinued 1 2.50 GHz 256 KB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.