Bảng điều khiển cục bộ A1U2ULCP

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả LCP Module (local control panel) enables system to display critical errors from SEL for instant diagnostic. Also allows custom message for branding

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52267
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52270
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52272
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52276
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52278
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52279
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGS Q4'14 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket R3 52281
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U, Spread Core Rack Socket R3 52283

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52430
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1 Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52434
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52435
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52436
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52438
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYS Q1'15 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3 52440
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52442
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52444
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52446
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52448
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52450
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3 52453

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 52888
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 52890

Dòng Khung Máy chủ Intel® R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 52897
Khung máy chủ Intel® R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack 52902

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55178
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55179
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55180
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 1U Rack Socket B2 55181

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55183
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55191
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 55193

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55200
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55204

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55205
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55209
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55211
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55212
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 1U Rack Socket R 55215

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55216
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55218
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55219
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55220
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55222
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC Discontinued Custom 6.8'' x 13.8'' 1U Rack Socket R 55224

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55462
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55463
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55464
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55465
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC Discontinued Custom 13.5'' x 13.5'' 2U Rack Socket B2 55468

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55476
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55477
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55480
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55481

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55484
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55487
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55496
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55499

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55521

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 55530

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000SC

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2 55544
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2 55545

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.