Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023

R31B

Thông số kỹ thuật

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1I2V

 • MM# 99AXD4
 • Mã THÔNG SỐ SRLRD
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I3V

 • MM# 99AXD5
 • Mã THÔNG SỐ SRLRE
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I3V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1I1V

 • MM# 99AXD8
 • Mã THÔNG SỐ SRLRH
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E3E

 • MM# 99AXDD
 • Mã THÔNG SỐ SRLRM
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E3E
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789470775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I1V

 • MM# 99AXDL
 • Mã THÔNG SỐ SRLRT
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1E1V

 • MM# 99AXDN
 • Mã THÔNG SỐ SRLRV
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E2V

 • MM# 99AXDV
 • Mã THÔNG SỐ SRLRZ
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957789470

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E3V

 • MM# 99AXF3
 • Mã THÔNG SỐ SRLS6
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E3V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1I2V

 • MM# 99AXF9
 • Mã THÔNG SỐ SRLSC
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E1V

 • MM# 99AXFJ
 • Mã THÔNG SỐ SRLSK
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I2V

 • MM# 99AXFW
 • Mã THÔNG SỐ SRLSU
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1E1V

 • MM# 99AXG0
 • Mã THÔNG SỐ SRLSX
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E3E

 • MM# 99AXGA
 • Mã THÔNG SỐ SRLT7
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E3E
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E3V

 • MM# 99AXGF
 • Mã THÔNG SỐ SRLTA
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E3V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I3E

 • MM# 99AXGG
 • Mã THÔNG SỐ SRLTB
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I3E
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E2V

 • MM# 99AXGL
 • Mã THÔNG SỐ SRLTF
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1E2V

 • MM# 99AXGN
 • Mã THÔNG SỐ SRLTH
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I3V

 • MM# 99AXGT
 • Mã THÔNG SỐ SRLTL
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I3V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E1V

 • MM# 99AXGW
 • Mã THÔNG SỐ SRLTN
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1I1V

 • MM# 99AXGX
 • Mã THÔNG SỐ SRLTP
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1E2V

 • MM# 99AXH3
 • Mã THÔNG SỐ SRLTU
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1E2V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I1V

 • MM# 99AXH8
 • Mã THÔNG SỐ SRLTZ
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I1V
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I2V

 • MM# 99AXHC
 • Mã THÔNG SỐ SRLU2
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I2V
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I3E

 • MM# 99AXHJ
 • Mã THÔNG SỐ SRLU7
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I3E
 • Stepping A1
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 775957

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1E2VB

 • MM# 99CAPM
 • Mã THÔNG SỐ SRMVW
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1E2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1I2VB

 • MM# 99CAPP
 • Mã THÔNG SỐ SRMVY
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1I2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1E1VB

 • MM# 99CAPR
 • Mã THÔNG SỐ SRMVZ
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1E1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E1VB

 • MM# 99CAPT
 • Mã THÔNG SỐ SRMW0
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B1I1VB

 • MM# 99CAPV
 • Mã THÔNG SỐ SRMW1
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B1I1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I1VB

 • MM# 99CAPX
 • Mã THÔNG SỐ SRMW3
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2I2VB

 • MM# 99CAR2
 • Mã THÔNG SỐ SRMW7
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2I2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGIB023R31B2E2VB

 • MM# 99CAR5
 • Mã THÔNG SỐ SRMWA
 • Mã đặt hàng AGIB023R31B2E2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1E1VB

 • MM# 99CAR9
 • Mã THÔNG SỐ SRMWE
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1E1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1E2VB

 • MM# 99CARA
 • Mã THÔNG SỐ SRMWF
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1E2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1I1VB

 • MM# 99CARC
 • Mã THÔNG SỐ SRMWG
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1I1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B1I2VB

 • MM# 99CARD
 • Mã THÔNG SỐ SRMWH
 • Mã đặt hàng AGID023R31B1I2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E1VB

 • MM# 99CARF
 • Mã THÔNG SỐ SRMWJ
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2E2VB

 • MM# 99CARG
 • Mã THÔNG SỐ SRMWK
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2E2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I1VB

 • MM# 99CARH
 • Mã THÔNG SỐ SRMWL
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I1VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 023 (R31B) AGID023R31B2I2VB

 • MM# 99CARJ
 • Mã THÔNG SỐ SRMWM
 • Mã đặt hàng AGID023R31B2I2VB
 • Stepping A2
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • ID Nội dung MDDS 789473

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN

SRLTA

SRLTB

SRLRD

SRLTF

SRLT7

SRLSX

SRLSU

SRMWJ

SRLSK

SRLSC

SRLS6

SRLRV

SRLTZ

SRLRZ

SRLRM

SRLTP

SRLU2

SRLTU

SRLRT

SRLU7

SRLRE

SRLTH

SRLRH

SRLTL

SRLTN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS)

Hệ thống bộ xử lý cứng (HPS) là một hệ thống CPU cứng hoàn chỉnh nằm trong cấu trúc Intel FPGA.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Số bộ thu phát PAM4 tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Tốc độ dữ liệu PAM4 tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát PAM4.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.