FPGA Intel® Agilex™ 7 Series I 040

R39A

Thông số kỹ thuật

Các công nghệ tiên tiến

Thông số gói

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I3V

 • MM# 99C1DV
 • Mã THÔNG SỐ SRM3N
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E3V

 • MM# 99C1FK
 • Mã THÔNG SỐ SRM3U
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E3V

 • MM# 99C1FX
 • Mã THÔNG SỐ SRM3Z
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I3E

 • MM# 99C1FZ
 • Mã THÔNG SỐ SRM40
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E3E

 • MM# 99C1GM
 • Mã THÔNG SỐ SRM46
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I3E

 • MM# 99C1GX
 • Mã THÔNG SỐ SRM4D
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E3E

 • MM# 99C1H2
 • Mã THÔNG SỐ SRM4G
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E3E
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I3V

 • MM# 99C1H3
 • Mã THÔNG SỐ SRM4H
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I3V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1E1VB

 • MM# 99C9GH
 • Mã THÔNG SỐ SRMP0
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E1VB

 • MM# 99C9GJ
 • Mã THÔNG SỐ SRMP1
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1E2VB

 • MM# 99C9GK
 • Mã THÔNG SỐ SRMP2
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E2VB

 • MM# 99C9GL
 • Mã THÔNG SỐ SRMP3
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1I1VB

 • MM# 99C9GM
 • Mã THÔNG SỐ SRMP4
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I1VB

 • MM# 99C9GN
 • Mã THÔNG SỐ SRMP5
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1I2VB

 • MM# 99C9GP
 • Mã THÔNG SỐ SRMP6
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I2VB

 • MM# 99C9GR
 • Mã THÔNG SỐ SRMP7
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G188075L1
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1I1VB

 • MM# 99C9GT
 • Mã THÔNG SỐ SRMP8
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1I2VB

 • MM# 99C9GV
 • Mã THÔNG SỐ SRMP9
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I1VB

 • MM# 99C9GW
 • Mã THÔNG SỐ SRMPA
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I2VB

 • MM# 99C9GX
 • Mã THÔNG SỐ SRMPB
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1E1VB

 • MM# 99C9H3
 • Mã THÔNG SỐ SRMPG
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E1VB

 • MM# 99C9H4
 • Mã THÔNG SỐ SRMPH
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E1VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1E2VB

 • MM# 99C9H5
 • Mã THÔNG SỐ SRMPJ
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E2VB

 • MM# 99C9H6
 • Mã THÔNG SỐ SRMPK
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E2VB
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1E1V

 • MM# 99CDXP
 • Mã THÔNG SỐ SRN16
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1I1V

 • MM# 99CDZ1
 • Mã THÔNG SỐ SRN1E
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1I1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I1V

 • MM# 99CDZ2
 • Mã THÔNG SỐ SRN1F
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E2V

 • MM# 99CDZ3
 • Mã THÔNG SỐ SRN1G
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1I2V

 • MM# 99CDZ4
 • Mã THÔNG SỐ SRN1H
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1I2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2E1V

 • MM# 99CDZ5
 • Mã THÔNG SỐ SRN1J
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2E1V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A1E2V

 • MM# 99CDZ6
 • Mã THÔNG SỐ SRN1K
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A1E2V
 • Stepping A0
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIA040R39A2I2V

 • MM# 99CDZ7
 • Mã THÔNG SỐ SRN1L
 • Mã đặt hàng AGIA040R39A2I2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1E1V

 • MM# 99CDZ8
 • Mã THÔNG SỐ SRN1M
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1E1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1I2V

 • MM# 99CDZ9
 • Mã THÔNG SỐ SRN1N
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1I2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E1V

 • MM# 99CDZA
 • Mã THÔNG SỐ SRN1P
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1I1V

 • MM# 99CDZC
 • Mã THÔNG SỐ SRN1Q
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1I1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I2V

 • MM# 99CDZD
 • Mã THÔNG SỐ SRN1R
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A1E2V

 • MM# 99CDZF
 • Mã THÔNG SỐ SRN1S
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A1E2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2E2V

 • MM# 99CDZG
 • Mã THÔNG SỐ SRN1T
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2E2V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Intel Agilex® 7 FPGA I-Series 040 (R39A) AGIC040R39A2I1V

 • MM# 99CDZH
 • Mã THÔNG SỐ SRN1U
 • Mã đặt hàng AGIC040R39A2I1V
 • Stepping A0
 • US HTS 8542390001

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • CCATS Khác nhau tùy theo sản phẩm
 • US HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN

SRM4D

SRMPA

SRM3U

SRM46

SRMP2

SRMP3

SRMP4

SRMP5

SRMP6

SRM3Z

SRMP7

SRMP8

SRMP9

SRMPJ

SRM3N

SRMPK

SRM40

SRMP0

SRMP1

SRMPB

SRM4G

SRM4H

SRMPG

SRMPH

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.

Yếu tố logic (LE)

Các phần tử logic (LE) là đơn vị logic nhỏ nhất trong cấu trúc Intel® FPGA. Các LE nhỏ gọn và cung cấp các tính năng tiên tiến với việc sử dụng logic hiệu quả.

Môđun logic thích ứng (ALM)

Mô-đun logic thích ứng (ALM) là khối xây dựng logic trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và được thiết kế để tối đa hóa cả hiệu năng và khả năng sử dụng. Mỗi ALM có một số chế độ hoạt động khác nhau và có thể thực hiện nhiều chức năng logic tổ hợp và tuần tự khác nhau.

Đăng ký môđun logic thích ứng (ALM)

Thanh ghi ALM là các bit thanh ghi (flip-flop) được chứa bên trong các ALM và được sử dụng để thực hiện logic tuần tự.

Vòng khóa pha (PLL) khung và I/O

Vải và IO PLL được sử dụng để đơn giản hóa việc thiết kế và triển khai mạng đồng hồ trong cấu trúc Intel FPGA và cả mạng đồng hồ được liên kết với các ô IO trong thiết bị.

Bộ nhớ nhúng tối đa

Tổng dung lượng của tất cả các khối bộ nhớ nhúng trong kết cấu có thể lập trình của thiết bị Intel FPGA.

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)

Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) là khối xây dựng toán học trong các thiết bị Intel FPGA được hỗ trợ và chứa các bộ tích lũy và nhân hiệu năng cao để thực hiện nhiều chức năng xử lý tín hiệu kỹ thuật số.

Định dạng xử lý tín hiệu số (DSP)

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, khối DSP hỗ trợ các định dạng khác nhau như dấu phẩy động cứng, điểm cố định cứng, tăng cường và tích lũy, và chỉ tăng cường.

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng

Bộ điều khiển bộ nhớ cứng được sử dụng để kích hoạt hệ thống bộ nhớ ngoài hiệu năng cao gắn với Intel FPGA. Bộ điều khiển bộ nhớ cứng tiết kiệm điện và tài nguyên FPGA so với bộ điều khiển bộ nhớ mềm tương đương, đồng thời hỗ trợ hoạt động tần số cao hơn.

Giao diện bộ nhớ ngoài (EF)

Các giao thức giao diện bộ nhớ ngoài được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Tổng số I/O Người dùng Tối đa

Số lượng chân I/O cho mục đích chung tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Hỗ trợ Tiêu chuẩn I/O

Các tiêu chuẩn giao diện I/O cho mục đích chung được hỗ trợ bởi thiết bị Intel FPGA.

Số Cặp LVDS tối đa

Số cặp LVDS tối đa có thể được định cấu hình trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có. Tham khảo tài liệu thiết bị để biết số cặp LVDS RX và TX thực tế theo loại gói.

Bộ thu phát Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Số bộ thu phát NRZ tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Không trở về Không (NRZ) Tối đa

Tốc độ dữ liệu NRZ tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát NRZ.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

Bộ thu phát Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Số bộ thu phát PAM4 tối đa trong thiết bị Intel FPGA, trong gói lớn nhất hiện có.
† Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào gói hàng.

Tốc độ Dữ liệu Điều chế Biên độ Xung (PAM4) Tối đa

Tốc độ dữ liệu PAM4 tối đa được hỗ trợ bởi bộ thu phát PAM4.
† Tốc độ dữ liệu thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào cấp tốc độ của bộ thu phát.

IP cứng của giao thức bộ thu phát

Sở hữu trí tuệ cứng có trong thiết bị Intel FPGA để hỗ trợ các bộ thu phát nối tiếp tốc độ cao. Giao thức thu phát IP cứng giúp tiết kiệm điện năng và tài nguyên FPGA so với IP mềm tương đương, đồng thời đơn giản hóa việc triển khai giao thức nối tiếp.

Siêu đăng ký

Hyper-register là các bit thanh ghi bổ sung (flip-flops) nằm trong kết nối của một số dòng thiết bị Intel FPGA, cho phép tái định thời gian và phân chia các kết nối để kích hoạt tần số xung nhịp cao hơn trong cấu trúc FPGA.

FPGA Bitstream Security

Tùy thuộc vào dòng thiết bị Intel FPGA, các tính năng bảo mật khác nhau có sẵn để ngăn chặn việc sao chép bitstream của khách hàng và phát hiện các nỗ lực giả mạo thiết bị trong quá trình hoạt động.

Tùy chọn gói

Các thiết bị Intel FPGA có sẵn với các kích thước gói khác nhau, số lượng IO và bộ thu phát khác nhau, để phù hợp với yêu cầu hệ thống của khách hàng.