Intel® Stratix® 10 DX 2100 FPGA

Thông số kỹ thuật

Tài nguyên

 • Logic Elements (LE) 2073000
 • Adaptive Logic Modules (ALM) 702720
 • Adaptive Logic Module (ALM) Registers 2810880
 • Fabric and I/O Phase-Locked Loops (PLLs) 16
 • Maximum Embedded Memory 239.5 Mb
 • Maximum High Bandwidth Memory 8 GB
 • Digital Signal Processing (DSP) Blocks 3960
 • Digital Signal Processing (DSP) Format Multiply and Accumulate, Variable Precision, Fixed Point (hard IP), Floating Point (hard IP)
 • Hard Memory Controllers
 • External Memory Interfaces (EMIF) DDR, DDR2, DDR3, DDR4, Intel® Optane™ Persistent Memory, QDR II, QDR II+, RLDRAM II, RLDRAM 3

Thông số I/O

 • Maximum User I/O Count 612
 • I/O Standards Support 3.0 V to 3.3 V LVTTL, 1.2 V to 3.3V LVCMOS, SSTL, POD, HSTL, HSUL, Differential SSTL, Differential POD, Differential HSTL, Differential HSUL, LVDS, Mini-LVDS, RSDS, LVPECL
 • Maximum LVDS Pairs 306
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Transceivers 84
 • Maximum Non-Return to Zero (NRZ) Data Rate 28.9 Gbps
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Transceivers 12
 • Maximum Pulse-Amplitude Modulation (PAM4) Data Rate 57.8 Gbps
 • Transceiver Protocol Hard IP PCIe Gen3, PCIe Gen4, 10/25/100G Ethernet, UPI

Các công nghệ tiên tiến

 • Hyper-Registers
 • FPGA Bitstream Security

Thông số gói

 • Package Options F2597

Thông tin bổ sung

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43I1VG

 • MM# 999LN4
 • Mã THÔNG SỐ SRGR1
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43I2VG

 • MM# 999LN5
 • Mã THÔNG SỐ SRGR2
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ2F43I1VG

 • MM# 999LN6
 • Mã THÔNG SỐ SRGR3
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ2F43I1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ2F43I2VG

 • MM# 999LN7
 • Mã THÔNG SỐ SRGR4
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ2F43I2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ3F43I3VG

 • MM# 999LN8
 • Mã THÔNG SỐ SRGR5
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ3F43I3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43E1VG

 • MM# 999LN9
 • Mã THÔNG SỐ SRGR6
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43E2VG

 • MM# 999LNA
 • Mã THÔNG SỐ SRGR7
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ2F43E1VG

 • MM# 999LNC
 • Mã THÔNG SỐ SRGR8
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ2F43E1VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ2F43E2VG

 • MM# 999LNF
 • Mã THÔNG SỐ SRGR9
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ2F43E2VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ3F43E3VG

 • MM# 999LNH
 • Mã THÔNG SỐ SRGRA
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ3F43E3VG
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43I1VGBK

 • MM# 99A7TC
 • Mã THÔNG SỐ SRKCX
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43I1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43I2VGBK

 • MM# 99A7TD
 • Mã THÔNG SỐ SRKCY
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43I2VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43E1VGBK

 • MM# 99A7TF
 • Mã THÔNG SỐ SRKCZ
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43E1VGBK
 • Stepping A1

Intel® Stratix® 10 DX 1100 FPGA 1SD110PJ1F43E2VGBK

 • MM# 99A7TG
 • Mã THÔNG SỐ SRKD0
 • Mã đặt hàng 1SD110PJ1F43E2VGBK
 • Stepping A1

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A002U
 • CCATS G178951
 • US HTS 8542390001

Thông tin PCN/MDDS

SRGRA

SRKD0

SRGR1

SRGR9

SRGR8

SRKCX

SRGR7

SRKCY

SRGR6

SRKCZ

SRGR5

SRGR4

SRGR3

SRGR2

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Thuật in thạch bản

Thuật in thạch bản đề cập đến công nghệ bán dẫn được sử dụng để sản xuất một mạch tích hợp và được báo cáo bằng nanomet (nm), cho biết kích thước của các tính năng được tích hợp trên bóng bán dẫn.