ชื่อผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W