Intel® Data Center Blocks สำหรับคลาวด์ (Intel® DCB สำหรับคลาวด์)

ชื่อผลิตภัณฑ์ วันที่วางจำหน่าย สถานะ ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี ซ็อกเก็ต เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF84R Q2'21 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF4R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF8R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224BPHY1R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF10R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF5R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF6R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF7R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF9R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224BPAF3R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2312WFHY2R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF41R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF61R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF81R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF82R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF83R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFHY6R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224BPAF6R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224BPHY4R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224BPHY6R Q2'19 Launched
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ZSB2224BPAF1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ZSB2224BPAF2 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ZSB2224BPHY1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF81 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFHY6 Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224BPHY6 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF82 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WFAF83 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224BPAF6 Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF4 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF5 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFAF6 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WFHY2 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224BPAF3 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224BPHY1 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2208WAF5 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3

ค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้ในการกรองผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต CPU, หน่วยความจำสูงสุด, พอร์ต, และอีกมากมาย