คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ ประเภทการต่อสาย TDP ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า การกำหนดค่าพอร์ต ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544EI Discontinued Single PCI-X
คอนโทรลเลอร์ Gigabit Ethernet Intel® 82544GC Discontinued Single PCI-X