Jefferson Pass เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่วางจำหน่าย
สถานะ
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
ฟอร์มแฟกเตอร์ของแชสซี
ซ็อกเก็ต
Q3'12 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q4'14 Launched
Q4'14 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q4'14 Discontinued
Q3'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q2'12 Discontinued
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 23.3" x 6.99" x 1.68" 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q3'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R
Q1'12 Discontinued Custom 6.42'' x 17.7'' 2U Rack Socket R