Powerville เดิมของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภทการต่อสาย
TDP
การกำหนดค่าพอร์ต
อัตราข้อมูลต่อพอร์ต
ประเภทของอินเตอร์เฟซระบบ
Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Cat 5 up to 100m Dual 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)