ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
สนับสนุนการโอเวอร์คล็อก
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 2.0 3.0/2.0
Discontinued 2.0 3.0/2.0
Launched ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Discontinued ไม่ใช่ 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W