ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
OverclockingSupport
การปรับปรุงแก้ไข PCI Express
การปรับปรุงแก้ไข USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 3.4 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Discontinued 2.0 3.9 W
Discontinued 2.0 2.0