เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 660

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I1HG

 • MM# 965148
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 701398

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2LG

 • MM# 965149
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694772745386

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3LG

 • MM# 965150
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697393

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2SG

 • MM# 965151
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 691990

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35I1HG

 • MM# 965187
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K1F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698726

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E1HG

 • MM# 965189
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692897746295

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2LG

 • MM# 965191
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693850744767

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2SG

 • MM# 965192
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695952

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3LG

 • MM# 965194
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694640

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3LG

 • MM# 965195
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4BP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700169

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40I3SG

 • MM# 965275
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700395

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40E1HG

 • MM# 965276
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4DY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696998744268

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40E3VG

 • MM# 965333
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693917

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34I1HG

 • MM# 965422
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692800

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2LG

 • MM# 965423
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693626

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E2SG

 • MM# 965424
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694920746162

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2LG

 • MM# 965425
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 695335746507

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34I2SG

 • MM# 965427
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696805744253

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3LG

 • MM# 965428
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4J9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696814

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3SG

 • MM# 965429
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 694861744701

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2SG

 • MM# 965430
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692150

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2SG

 • MM# 965431
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699668745150

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3LG

 • MM# 965432
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F40E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693608

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2SG

 • MM# 965433
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4JE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693548746034

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2SG

 • MM# 965519
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693873744164

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I1HG

 • MM# 965520
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702182745829

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2SG

 • MM# 965521
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693108746053

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40I2LG

 • MM# 965522
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692297746653

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3LG

 • MM# 965523
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F35E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693254

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3SG

 • MM# 965524
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4LZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F35I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692284

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2SG

 • MM# 965525
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M0
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694892744683

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2LG

 • MM# 965526
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701987744440

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I2SG

 • MM# 965527
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 692747746253

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3LG

 • MM# 965528
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4M3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696008

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34E1HG

 • MM# 966291
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59B
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692019745675

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F35E1HG

 • MM# 966292
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59C
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K1F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698550

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40E1HG

 • MM# 966293
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59D
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K1F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696210

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I1HG

 • MM# 966294
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59E
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696829

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35I2LG

 • MM# 966295
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59F
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699692

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40E2LG

 • MM# 966296
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59G
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700156

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35I3LG

 • MM# 966297
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59H
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F35I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696802

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E1HG

 • MM# 966298
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 696096

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3VG

 • MM# 966299
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR59K
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700822

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E2LG

 • MM# 967652
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699656

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F40E2LG

 • MM# 967653
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 700055

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40I1HG

 • MM# 967655
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693185744836

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40E2LG

 • MM# 967656
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6E9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N3F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 695912

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40I3SG

 • MM# 967657
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6EA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697660

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H1F34E1HG

 • MM# 967699
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697793746437

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34E3VG

 • MM# 967700
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 698430

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2SG

 • MM# 967701
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697616

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35E3SG

 • MM# 967702
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F35E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 700740744189

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F40E3SG

 • MM# 967703
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F40E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 696406

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N1F40I1HG

 • MM# 967704
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697348

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N2F40E2LG

 • MM# 967705
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N2F40E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694515

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2SG

 • MM# 967706
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6FQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N3F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 702433744526

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2LG

 • MM# 973595
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 691969

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H2F34I2SG

 • MM# 973596
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 702874745281

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H3F34E2SG

 • MM# 973598
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 697144746032

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3SG

 • MM# 973599
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBH9
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692204

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066H4F34I3VG

 • MM# 973600
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHA
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 692950

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K1F40I1HG

 • MM# 973601
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHB
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K1F40I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 698570

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F35E1HG

 • MM# 973602
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F35E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 694482

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K2F40I2LG

 • MM# 973603
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K2F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 699489

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35E2LG

 • MM# 973604
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F35E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701690

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K3F35I2SG

 • MM# 973606
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K3F35I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 693803745716

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N3F40I2LG

 • MM# 973607
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBHG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N3F40I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 697261

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066K4F35M3SG

 • MM# 974705
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC2W
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066K4F35M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 693459

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N4F40M3SG

 • MM# 974706
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRC2X
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N4F40M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A001.A.7.B
 • CCATS G171972
 • MDDS Content ID 701895

ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® Arria® 10 GX 660 FPGA 10AX066N5F40I2SG

 • MM# 99A8R8
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRKFU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX066N5F40I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • MDDS Content ID 725429

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4JE

SR4BL

SR6FN

SR6FM

SR4BJ

SR6FL

SR6FK

SR6FJ

SR4BG

SR4FK

SR6FH

SR4J9

SR4J8

SR4J7

SR4J6

SR4J5

SR4JD

SR4JC

SR4JB

SR4JA

SRC2X

SRC2W

SR4AC

SR4AB

SRKFU

SR6EA

SR4J4

SR4AE

SR4AD

SR4LZ

SR4LY

SRBHG

SR4LX

SRBHF

SR4LW

SRBHE

SR6E9

SR4DY

SR6E8

SR4DX

SR6E7

SR6E6

SRBH9

SRBH8

SRBH7

SRBH6

SR4LV

SRBHD

SR4LU

SRBHC

SRBHB

SRBHA

SR4M3

SR4M2

SR4M1

SR4M0

SR59J

SR59H

SR59G

SR59F

SR59E

SR59D

SR59C

SR59K

SR59B

SR4BP

SR6FQ

SR4BN

SR6FP

SR4BM

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า