เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 320

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E1HG

 • MM# 965122
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49K
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701166

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27I2LG

 • MM# 965123
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49L
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695763

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2LG

 • MM# 965124
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694990745585

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29E2SG

 • MM# 965125
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697798745650

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2SG

 • MM# 965126
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49P
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692584

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2SG

 • MM# 965128
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49R
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702112

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2SG

 • MM# 965129
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697298

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2LG

 • MM# 965130
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F35I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695735

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3SG

 • MM# 965131
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698587

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3LG

 • MM# 965132
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR49V
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F35E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702542

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29I1HG

 • MM# 965162
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E1F29I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693360

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E2LG

 • MM# 965163
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697975

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27E3LG

 • MM# 965164
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692770

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27I3SG

 • MM# 965165
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698500744317

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E1HG

 • MM# 965166
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697232

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I1HG

 • MM# 965167
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695289

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2SG

 • MM# 965168
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F34E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695512745856

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3SG

 • MM# 965169
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4AY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694603744417

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F29E1HG

 • MM# 965331
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E1F29E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693932

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27E2LG

 • MM# 965332
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4FJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702786

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34E1HG

 • MM# 965355
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4G5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H1F34E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701244

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27I1HG

 • MM# 965405
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E1F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702882

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3LG

 • MM# 965406
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691761

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35I1HG

 • MM# 965407
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H1F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694975

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34I2LG

 • MM# 965408
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 699678

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3SG

 • MM# 965409
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4HR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F35I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693744

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F34I1HG

 • MM# 965491
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H1F34I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697831

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2SG

 • MM# 965492
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F35E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693110746116

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I1HG

 • MM# 965493
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F35I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696821

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2LG

 • MM# 965494
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F34I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698160

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34I2SG

 • MM# 965495
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F34I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692857

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3LG

 • MM# 965496
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701754

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35E3SG

 • MM# 965497
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4L8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F35E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695165

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27E2SG

 • MM# 965848
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WC
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697639

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E1HG

 • MM# 965850
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702263

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I1HG

 • MM# 965851
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WD
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701914

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I1HG

 • MM# 965852
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29I1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702918

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2LG

 • MM# 965854
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4WG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697641

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H1F35E1HG

 • MM# 966136
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR54S
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H1F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700024

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E2LG

 • MM# 966270
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58Q
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 695254

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3LG

 • MM# 966273
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58T
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34E3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693550

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34E3VG

 • MM# 966274
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58U
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34E3VG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701799

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2SG

 • MM# 967165
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR600
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696886

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29I2SG

 • MM# 967166
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR601
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692964

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27I2SG

 • MM# 967167
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR602
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697537

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2LG

 • MM# 967168
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR603
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697472

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27E3SG

 • MM# 967169
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR604
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 692035746219

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F34E2LG

 • MM# 967550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6B8
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691622

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F34E2LG

 • MM# 967571
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6BU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F34E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694304

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F27E2SG

 • MM# 967636
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700917746626

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E3F29I2SG

 • MM# 967637
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701135

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29E3SG

 • MM# 967638
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 691727

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35I2SG

 • MM# 967639
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DT
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694524

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35E2LG

 • MM# 967640
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F35E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 697490

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F34I3VG

 • MM# 967672
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6ER
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F34I3VG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 693088

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E1F27E1HG

 • MM# 973571
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGG
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E1F27E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701501

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I2LG

 • MM# 973572
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGH
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27I2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 702478

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F27I2SG

 • MM# 973573
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGJ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F27I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700559

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E2F29E2LG

 • MM# 973574
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGK
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E2F29E2LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698555

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F27I3LG

 • MM# 973575
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGL
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 698412

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032E4F29I3SG

 • MM# 973576
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGM
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 701809

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H2F35E1HG

 • MM# 973577
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H2F35E1HG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 694804

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H3F35I2SG

 • MM# 973578
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H3F35I2SG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 700288

Intel® Arria® 10 GX 320 FPGA 10AX032H4F35I3LG

 • MM# 973579
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBGQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX032H4F35I3LG
 • Stepping A1
 • MDDS Content ID 696700

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN 3A991
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR4FH

SR49V

SR49U

SR49T

SR4FJ

SR49K

SR4AS

SR4AR

SR6ER

SR49S

SR49R

SR4AY

SR6B8

SR49P

SR4AX

SR4AW

SR49N

SR4AV

SR49M

SR4AU

SR49L

SR4AT

SR6DT

SR6DS

SR6DR

SR6DQ

SR6DU

SR600

SR4HR

SR4HQ

SR4HP

SR4HN

SR604

SR4HM

SR603

SR602

SR601

SRBGK

SRBGJ

SRBGH

SRBGG

SR4L8

SR4L7

SRBGQ

SRBGP

SRBGN

SRBGM

SRBGL

SR54S

SR58U

SR58T

SR4L6

SR4L5

SR4L4

SR4L3

SR4L2

SR4WG

SR4WF

SR4G5

SR4WE

SR4WD

SR4WC

SR58Q

SR6BU

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า