เอฟพีจีเอ Intel® Arria® 10 GX 160

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของแพ็คเกจ

ข้อมูลเสริม

ข้อมูลการสั่งซื้อและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3SG

 • MM# 965079
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48B
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698350744599

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3LG

 • MM# 965080
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48C
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 702560

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19M3SG

 • MM# 965081
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48D
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 701235745387

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2SG

 • MM# 965082
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48E
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 699028

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3LG

 • MM# 965086
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48J
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F27I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697282

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3LG

 • MM# 965090
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR48N
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F29I3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696399

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2LG

 • MM# 965108
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR495
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C3U19E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 695225744781

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I1HG

 • MM# 965109
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR496
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696568

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2LG

 • MM# 965110
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR497
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 697001

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3LG

 • MM# 965320
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 700076744325

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3LG

 • MM# 965321
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4F7
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F29E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693731

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2SG

 • MM# 965386
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H2
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C3U19I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 696602745063

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27I2LG

 • MM# 965387
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H3
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 702352

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I1HG

 • MM# 965388
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H4
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29I1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 696214

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3LG

 • MM# 965389
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4H5
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F27E3LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693481

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19E2SG

 • MM# 965547
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MN
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C3U19E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697628

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3VG

 • MM# 965548
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MP
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19I3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 698755

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2SG

 • MM# 965549
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MQ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692925746343

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27E3SG

 • MM# 965550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MR
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F27E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692154746496

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F27I3SG

 • MM# 965551
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR4MS
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F27I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698142

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E1HG

 • MM# 966199
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR56M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700614745807

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2SG

 • MM# 966267
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR58M
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27E2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698846

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E2LG

 • MM# 966315
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5A1
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693394

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29E3SG

 • MM# 966320
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR5A6
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F29E3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 692118

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29E1HG

 • MM# 967626
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DE
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29E1HG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 700923

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F29I2SG

 • MM# 967627
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SR6DF
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F29I2SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 693153

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C3U19I2LG

 • MM# 973549
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFU
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C3U19I2LG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693510

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19E3VG

 • MM# 973550
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFV
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19E3VG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 693930

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016C4U19I3SG

 • MM# 973551
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFW
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016C4U19I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN EAR99
 • MDDS Content ID 697667745582

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E3F27E2LG

 • MM# 973552
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFX
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E3F27E2LG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698169

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29I3SG

 • MM# 973553
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFY
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F29I3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 698042

Intel® Arria® 10 GX 160 FPGA 10AX016E4F29M3SG

 • MM# 973554
 • รหัสข้อมูลจำเพาะ SRBFZ
 • รหัสการสั่งซื้อ 10AX016E4F29M3SG
 • Stepping A1
 • ECCN 3A991
 • MDDS Content ID 695231

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

 • ECCN แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
 • CCATS NA
 • US HTS 8542390001

ข้อมูล PCN

SR48B

SR6DF

SR6DE

SR4F7

SR4F6

SR4H5

SR4H4

SR4H3

SRBFZ

SR4MN

SRBFY

SRBFX

SRBFW

SR497

SRBFV

SR496

SRBFU

SR495

SR4H2

SR4MS

SR4MR

SR4MQ

SR4MP

SR48J

SR5A1

SR48E

SR48D

SR48C

SR56M

SR48N

SR58M

SR5A6

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

วันที่วางจำหน่าย

วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

การทำลวดลายวงจร

การทำลวดลายวงจร หมายถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการผลิตวงจร และรายงานเป็นนาโนเมตร (nm) ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดของคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์

Logic Element (LE)

องค์ประกอบลอจิก (LE) เป็นหน่วยลอจิกที่เล็กที่สุดในสถาปัตยกรรม Intel® FPGA LE มีขนาดเล็กและให้คุณสมบัติขั้นสูงพร้อมกับการใช้งานลอจิกที่มีประสิทธิภาพ

อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

โมดูลลอจิกแบบปรับได้ (ALM) เป็นชุดส่วนประกอบลอจิกในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และผ่านการออกแบบมาเพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและการใช้งานสูงสุด ALM แต่ละโมดูลมีโหมดการทำงานที่แตกต่างกัน และสามารถใช้ฟังก์ชั่นลอจิกเชิงลำดับและการจัดที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลาย

รีจีสเตอร์ อะแดปทีฟ ลอจิก โมดูล (ALM)

รีจิสเตอร์ ALM เป็นรีจิสเตอร์บิต (ฟลิปฟลอป) ที่อยู่ใน ALM และนำไปใช้กับการปรับใช้ลอจิกเชิงลำดับ

เฟสล็อกลูปเนื้อผ้าและ I/O (PLL)

Fabric และ IO PLL มีการใช้เพื่อช่วยให้การออกแบบและการปรับใช้เครือข่ายนาฬิกาในโครงสร้างเอฟพีจีเอของ Intel รวมไปถึงเครือข่ายนาฬิกาที่เชื่อมโยงกับเซลล์ I/O ในอุปกรณ์นั้น

หน่วยความจำแบบฝังสูงสุด

ความจุรวมของบล็อกหน่วยความจำแบบฝังทั้งหมดในโครงสร้างที่ตั้งโปรแกรมได้ของอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel

การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อคการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) เป็นชุดส่วนประกอบทางคณิตศาสตร์ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ที่รองรับ และมีตัวคูณกับตัวสะสมประสิทธิภาพสูงสำหรับปรับใช้ฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลที่หลากหลาย

รูปแบบการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP)

บล็อค DSP รูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น จุดลอยตัวแบบฮาร์ดแวร์ จุดตรึงแบบแบบฮาร์ดแวร์ คูณและสะสม และคูณเท่านั้น

คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบแข็ง

ใช้คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรเพื่อให้ได้ระบบหน่วยความจำภายนอกประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกับเอฟพีจีเอของ Intel คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำถาวรช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรลเลอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่เทียบเท่า และรองรับการทำงานในความถี่ที่สูงกว่า

อินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอก (EMIF)

โปรโตคอลของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำภายนอกที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

จำนวน I/O ผู้ใช้สูงสุด

จำนวนพิน I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปสูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
† ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

การรองรับมาตรฐาน I/O

มาตรฐานอินเทอร์เฟซ I/O เพื่อการใช้งานทั่วไปที่อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel รองรับ

คู่ LVDS สูงสุด

จำนวนคู่ LVDS สูงสุดที่ทำการกำหนดค่าได้ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ ดูจำนวนคู่ LVDS ของ RX และ TX จริงตามประเภทแพ็คเกจได้ในเอกสารข้อมูลของอุปกรณ์

ตัวรับส่งสัญญาณแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

จำนวนตัวรับส่งสัญญาณ NRZ สูงสุดในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel ในแพ็คเกจที่ใหญ่ที่สุดที่มี
อยู่ ตัวเลขจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ

อัตราข้อมูลแบบไม่กลับสู่ศูนย์ (NRZ) สูงสุด

อัตราข้อมูล NRZ สูงสุดที่ตัวรับส่งสัญญาณ NRZ รองรับ
† อัตราข้อมูลจริงอาจน้อยกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วของตัวรับส่งสัญญาณ

โปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณ Hard IP

ทรัพย์สินทางปัญญาด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ในอุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel เพื่อรองรับตัวรับส่งสัญญาณแบบอนุกรมความเร็วสูง IP ด้านฮาร์ดแวร์ของโปรโตคอลตัวรับส่งสัญญาณช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรของเอฟพีจีเอเมื่อเปรียบเทียบกับ IP ด้านซอฟต์แวร์ที่เทียบเท่า และช่วยให้การปรับใช้โปรโตคอลแบบอนุกรมง่ายยิ่งขึ้น

การรักษาความปลอดภัยบิตสตรีมในเอฟพีจีเอ

คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันในแต่ละตระกูลอุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel มีให้มาเพื่อป้องกันการคัดลอกบิตสตรีมของลูกค้าและตรวจจับความพยายามแทรกแซงอุปกรณ์ในระหว่างการทำงาน

ตัวเลือกของแพ็คเกจ

อุปกรณ์เอฟพีจีเอของ Intel มีให้เลือกขนาดแพ็คเกจที่แตกต่างกัน รวมไปถึงจำนวน IO และตัวรับส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านระบบของลูกค้า