Intel® Xeon® Processors

英特尔® 至强® 处理器 E5 v4 家族

产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
英特尔® 至强® 处理器 E5-4669 v4 Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB $7007.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4667 v4 Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB $5729.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4660 v4 Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB $4727.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4655 v4 Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB $4616.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4650 v4 Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB $3838.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4640 v4 Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB $2837.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4628L v4 Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB $2535.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4627 v4 Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB $2225.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4620 v4 Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB $1668.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4610 v4 Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB $1219.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2699A v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB $4938.00
Intel® Xeon® Processor E5-2699R v4 Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB $4560.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2699 v4 Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB SmartCache $4115.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2698 v4 Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB SmartCache $3226.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2697 v4 Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB SmartCache $2702.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2697A v4 Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB SmartCache $2891.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2695 v4 Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB SmartCache $2424.00 - $2428.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2690 v4 Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB SmartCache $2090.00 - $2094.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2687W v4 Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB SmartCache $2141.00 - $2145.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2683 v4 Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB SmartCache $1846.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v4 Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB SmartCache $1745.00 - $1749.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2667 v4 Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB SmartCache $2057.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2660 v4 Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB $1445.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2658 v4 Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB SmartCache $1832.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2650 v4 Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB SmartCache $1166.00 - $1171.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB SmartCache $1329.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2648L v4 Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB SmartCache $1544.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2643 v4 Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB SmartCache $1552.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2640 v4 Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $939.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2637 v4 Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB SmartCache $996.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 v4 Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache $667.00 - $671.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L v4 Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB SmartCache $612.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2628L v4 Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB SmartCache $1364.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2623 v4 Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB SmartCache $444.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2620 v4 Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB SmartCache $417.00 - $422.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2618L v4 Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache $779.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB SmartCache $306.00 - $310.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2608L v4 Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB SmartCache $363.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2603 v4 Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB SmartCache $213.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1680 v4 Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB $1723.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1660 v4 Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB $1113.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1650 v4 Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB $617.00 - $621.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1630 v4 Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB $406.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1620 v4 Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB $294.00 - $297.00

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。