Intel® Xeon® Processors

英特尔® 至强® 处理器 E7 v3 家族

过滤器: 查看全部 | 服务器
产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
英特尔® 至强® 处理器 E7-8893 v3 Launched Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache $6841.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8891 v3 Launched Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache $6841.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8890 v3 Launched Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache $7174.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8880L v3 Launched Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache $6063.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8880 v3 Launched Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache $5895.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 v3 Launched Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache $4672.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8867 v3 Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB $4672.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8860 v3 Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache $4061.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 v3 Launched Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache $3003.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 v3 Launched Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache $2170.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 v3 Launched Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache $1502.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4809 v3 Launched Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache $1223.00

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。