Intel® Xeon® Processors

英特尔® 至强® 处理器 E7 v2 家族

过滤器: 查看全部 | 服务器
产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
英特尔® 至强® 处理器 E7-8850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB $3059.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3.60 GHz 3.00 GHz 30 MB $3838.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4616.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5729.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2.80 GHz 2.20 GHz 37.5 MB $5729.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6841.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8891 v2 Launched Q1'14 10 3.70 GHz 3.20 GHz 37.5 MB $6841.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 37.5 MB $6841.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6619.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5506.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4394.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3.20 GHz 2.60 GHz 30 MB $3838.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB $2837.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB $2059.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 v2 Launched Q1'14 8 2.50 GHz 2.00 GHz 16 MB $1446.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1.90 GHz 12 MB $1223.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3.40 GHz 2.80 GHz 37.5 MB $6451.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3.10 GHz 2.50 GHz 37.5 MB $5339.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2.90 GHz 2.30 GHz 30 MB $4227.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2850 v2 Launched Q1'14 12 2.80 GHz 2.30 GHz 24 MB N/A

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。