Intel® Xeon® Processors

英特尔® 至强® 处理器 E5 v2 家族

产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
英特尔® 至强® 处理器 E5-4603 v2 Launched Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB SmartCache $551.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2603 v2 Launched Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB SmartCache $202.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2403 v2 Launched Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB SmartCache $192.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1620 v2 Launched Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB SmartCache $294.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4607 v2 Launched Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB SmartCache $885.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1428L v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB SmartCache $494.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2609 v2 Launched Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB SmartCache $294.00 - $299.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2407 v2 Launched Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB SmartCache $250.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4610 v2 Launched Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB SmartCache $1219.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1650 v2 Launched Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB SmartCache $583.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2418L v2 Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $607.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2618L v2 Launched Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB SmartCache $632.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4620 v2 Launched Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $1611.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2620 v2 Launched Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB SmartCache $406.00 - $410.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-1660 v2 Launched Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB SmartCache $1080.00 - $1083.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2420 v2 Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB SmartCache $406.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4624L v2 Launched Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB SmartCache $2405.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2428L v2 Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB SmartCache $1013.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2628L v2 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB SmartCache $1216.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4627 v2 Launched Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB SmartCache $2108.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2630 v2 Launched Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB SmartCache $612.00 - $616.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2430 v2 Launched Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB SmartCache $551.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4640 v2 Launched Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB SmartCache $2725.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2630L v2 Launched Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $612.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2430L v2 Launched Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB SmartCache $612.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2637 v2 Launched Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB SmartCache $996.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4650 v2 Launched Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $3616.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2440 v2 Launched Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB SmartCache $832.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2448L v2 Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB SmartCache $1424.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-4657L v2 Launched Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $4394.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2640 v2 Launched Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB SmartCache $885.00 - $889.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2643 v2 Launched Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB SmartCache $1552.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2450 v2 Launched Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB SmartCache $1107.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2450L v2 Launched Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB SmartCache $1219.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2648L v2 Launched Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB SmartCache $1479.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2650 v2 Launched Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB SmartCache $1166.00 - $1171.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2470 v2 Launched Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $1440.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2650L v2 Launched Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB SmartCache $1219.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2658 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB SmartCache $1750.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2660 v2 Launched Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB SmartCache $1389.00 - $1393.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2667 v2 Launched Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB SmartCache $2057.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2670 v2 Launched Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB SmartCache $1552.00 - $1556.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2680 v2 Launched Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB SmartCache $1723.00 - $1727.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2687W v2 Launched Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB SmartCache $2108.00 - $2112.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2690 v2 Launched Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB SmartCache $2057.00 - $2061.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2695 v2 Launched Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $2336.00 - $2340.00
英特尔® 至强® 处理器 E5-2697 v2 Launched Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB SmartCache $2614.00 - $2618.00

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。