Intel® Xeon® Processors

英特尔® 至强® 处理器 E7 家族

过滤器: 查看全部 | 服务器
产品名称 状态 发行日期 内核数 最大睿频频率 处理器基本频率 缓存 处理器显卡 建议的客户价格 比较
所有 |
英特尔® 至强® 处理器 E7-8870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $4616.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8867L Discontinued Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB SmartCache $4172.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB SmartCache $4061.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB SmartCache $3059.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8837 Discontinued Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB SmartCache $2280.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-8830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB SmartCache $2280.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $4394.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB SmartCache $3838.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB SmartCache $2837.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB SmartCache $2059.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB SmartCache $1446.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-4807 Discontinued Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB SmartCache $890.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2870 Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB SmartCache $4227.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2860 Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB SmartCache $3670.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2850 Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB SmartCache $2558.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2830 Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB SmartCache $1779.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2820 Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB SmartCache $1334.00
英特尔® 至强® 处理器 E7-2803 Discontinued Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB SmartCache $774.00

高级搜索

使用此工具通过插槽、内核数、高速缓存大小、最大内存等过滤英特尔® 处理器

提供反馈

我们的目标是使 ARK 工具家族成为您的一个有价值的资源。请在此处提交您的意见、问题或建议。您将在两个工作日内收到一份回复。

您是否觉得此网站上的信息很有用?

您的个人信息将仅用于对此查询作出回应。您的姓名和电子邮件地址将不会添加到任何邮寄列表中;您也不会在未经请求的情况下收到来自英特尔公司的电子邮件。单击“提交”即确认您接受英特尔的使用条款,并了解英特尔的隐私策略。