Bộ xử lý Intel® Core™ Kế Thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2960XM Extreme Edition Launched Q4'11 4 3,70 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2920XM Extreme Edition Launched Q1'11 4 3,50 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-990X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'11 6 3,73 GHz 3,46 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980X Extreme Edition End of Interactive Support Q1'10 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-975 Extreme Edition End of Interactive Support Q2'09 4 3,60 GHz 3,33 GHz 8 MB SmartCache $1059.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-965 Extreme Edition End of Interactive Support Q4'08 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $990.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'10 4 3,33 GHz 2,13 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920XM Extreme Edition End of Interactive Support Q3'09 4 3,20 GHz 2,00 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9100 End of Interactive Support Q3'08 2 3,06 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X9000 End of Interactive Support Q1'08 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7900 End of Interactive Support Q3'07 2 2,80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme X6800 End of Interactive Support Q3'06 2 2,93 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9775 End of Interactive Support Q1'08 4 3,20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9770 End of Interactive Support Q1'08 4 3,20 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9650 End of Interactive Support Q4'07 4 3,00 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX9300 End of Interactive Support Q3'08 4 2,53 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6850 End of Interactive Support Q3'07 4 3,00 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6800 End of Interactive Support Q2'07 4 2,93 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Extreme QX6700 End of Interactive Support Q4'06 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T End of Life Q2'12 4 3,70 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S End of Life Q2'12 4 3,90 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K End of Life Q2'12 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $332.00 - $342.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 End of Life Q2'12 4 3,90 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00 - $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3,60 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2,60 GHz 1,50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $363.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3,70 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3,10 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3,00 GHz 1,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S End of Life Q2'12 4 3,80 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T End of Life Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K End of Life Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 End of Life Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3,70 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $197.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 End of Life Q2'12 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00 - $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S End of Life Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $201.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T End of Life Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S End of Life Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 End of Life Q2'12 4 3,60 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S End of Life Q2'12 4 3,50 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 End of Life Q2'12 4 3,50 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2,30 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3,50 GHz 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P End of Life Q3'12 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S End of Life Q3'13 4 3,30 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3,40 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 End of Life Q3'13 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2,00 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2,70 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S End of Life Q3'12 4 3,20 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 End of Life Q3'12 4 3,20 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2,60 GHz 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 End of Life Q2'13 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1,40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 End of Life Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $112.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $221.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 End of Life Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3115C Launched Q3'13 2 2,50 GHz 4 MB L3 $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2860QM Launched Q4'11 4 3,60 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2820QM Launched Q1'11 4 3,40 GHz 2,30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2760QM Launched Q4'11 4 3,50 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2720QM Launched Q1'11 4 3,30 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2715QE Launched Q1'11 4 3,00 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2710QE Launched Q1'11 4 3,00 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $295.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2700K End of Life Q4'11 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2677M Launched Q2'11 2 2,90 GHz 1,80 GHz 4 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2670QM Launched Q4'11 4 3,10 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2675QM Launched Q4'11 4 3,10 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2657M Launched Q1'11 2 2,70 GHz 1,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2655LE Launched Q1'11 2 2,90 GHz 2,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2649M Launched Q1'11 2 3,20 GHz 2,30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2640M Launched Q4'11 2 3,50 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2637M Launched Q2'11 2 2,80 GHz 1,70 GHz 4 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2635QM Launched Q1'11 4 2,90 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2630QM Launched Q1'11 4 2,90 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2629M Launched Q1'11 2 3,00 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2620M Launched Q1'11 2 3,40 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2617M Launched Q1'11 2 2,60 GHz 1,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2610UE Launched Q1'11 2 2,40 GHz 1,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600S End of Life Q1'11 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600K End of Life Q1'11 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-2600 Launched Q1'11 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $261.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2557M Launched Q2'11 2 2,70 GHz 1,70 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2550K End of Life Q1'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2540M Launched Q1'11 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2537M Launched Q1'11 2 2,30 GHz 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2520M Launched Q1'11 2 3,20 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2515E Launched Q1'11 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2510E Launched Q1'11 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $236.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500T End of Life Q1'11 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500S End of Life Q1'11 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500K End of Life Q1'11 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2500 End of Life Q1'11 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2467M Launched Q2'11 2 2,30 GHz 1,60 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450P End of Life Q1'12 4 3,50 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2450M Launched Q1'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2435M Launched Q4'11 2 3,00 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2430M Launched Q4'11 2 3,00 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2410M Launched Q1'11 2 2,90 GHz 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2405S End of Life Q2'11 4 3,30 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400S End of Life Q1'11 4 3,30 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2400 Launched Q1'11 4 3,40 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $174.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2390T End of Life Q1'11 2 3,50 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2380P End of Life Q1'12 4 3,40 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2320 End of Life Q3'11 4 3,30 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2310 End of Life Q2'11 4 3,20 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-2300 End of Life Q1'11 4 3,10 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2377M Launched Q2'12 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2375M Launched Q1'13 2 1,50 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2370M Launched Q1'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2367M Launched Q4'11 2 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2365M Launched Q3'12 2 1,40 GHz 3 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2357M Launched Q2'11 2 1,30 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2350M Launched Q4'11 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2348M Launched Q1'13 2 2,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2340UE Launched Q2'11 2 1,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $209.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330M Launched Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB L3 Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2330E Launched Q2'11 2 2,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2328M Launched Q3'12 2 2,20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2312M Launched Q2'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310M Launched Q1'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2310E Launched Q1'11 2 2,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2130 End of Life Q3'11 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2125 End of Life Q3'11 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120T End of Life Q3'11 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $121.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2120 Launched Q1'11 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $110.00 - $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2115C Launched Q2'12 2 2,00 GHz 3 MB SmartCache $293.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2105 End of Life Q2'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 3000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2102 End of Life Q2'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100T End of Life Q1'11 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $132.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-2100 End of Life Q1'11 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2000 $120.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-920 End of Interactive Support Q4'08 4 2,93 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860 End of Interactive Support Q3'09 4 3,46 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $257.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-820QM End of Interactive Support Q3'09 4 3,06 GHz 1,73 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-720QM End of Interactive Support Q3'09 4 2,80 GHz 1,60 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-610E End of Interactive Support Q1'10 2 3,20 GHz 2,53 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-680 End of Interactive Support Q2'10 2 3,86 GHz 3,60 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-480M End of Interactive Support Q1'11 2 2,93 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-560 End of Interactive Support Q3'10 2 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-390M End of Interactive Support Q1'11 2 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-980 End of Interactive Support Q2'11 6 3,60 GHz 3,33 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-970 End of Interactive Support Q3'10 6 3,46 GHz 3,20 GHz 12 MB SmartCache $594.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-960 End of Interactive Support Q4'09 4 3,46 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-950 End of Interactive Support Q2'09 4 3,33 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-940 End of Interactive Support Q4'08 4 3,20 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $555.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-930 End of Interactive Support Q1'10 4 3,06 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-880 End of Interactive Support Q2'10 4 3,73 GHz 3,06 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-875K End of Interactive Support Q2'10 4 3,60 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $353.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870S End of Interactive Support Q2'10 4 3,60 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-870 End of Interactive Support Q3'09 4 3,60 GHz 2,93 GHz 8 MB SmartCache $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-860S End of Interactive Support Q1'10 4 3,46 GHz 2,53 GHz 8 MB SmartCache $362.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-840QM End of Interactive Support Q3'10 4 3,20 GHz 1,86 GHz 8 MB SmartCache $570.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-740QM End of Interactive Support Q3'10 4 2,93 GHz 1,73 GHz 6 MB SmartCache $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-680UM End of Interactive Support Q3'10 2 2,53 GHz 1,46 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UM End of Interactive Support Q2'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660UE End of Interactive Support Q1'10 2 2,40 GHz 1,33 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-660LM End of Interactive Support Q3'10 2 3,06 GHz 2,26 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640UM End of Interactive Support Q1'10 2 2,27 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-640M End of Interactive Support Q3'10 2 3,46 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-640LM End of Interactive Support Q1'10 2 2,93 GHz 2,13 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UM End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620UE Launched Q1'10 2 2,13 GHz 1,06 GHz 4 MB SmartCache $248.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-620M End of Interactive Support Q1'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LM End of Interactive Support Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™i7-620LE Launched Q1'10 2 2,80 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-760 End of Interactive Support Q3'10 4 3,33 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750S End of Interactive Support Q1'10 4 3,20 GHz 2,40 GHz 8 MB SmartCache $279.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-750 End of Interactive Support Q3'09 4 3,20 GHz 2,66 GHz 8 MB SmartCache $193.00 - $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-670 End of Interactive Support Q1'10 2 3,73 GHz 3,46 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-661 End of Interactive Support Q1'10 2 3,60 GHz 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-660 End of Interactive Support Q1'10 2 3,60 GHz 3,33 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00 - $193.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-655K End of Interactive Support Q2'10 2 3,46 GHz 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-650 End of Interactive Support Q1'10 2 3,46 GHz 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-580M End of Interactive Support Q3'10 2 3,33 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560UM End of Interactive Support Q3'10 2 2,13 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-560M End of Interactive Support Q3'10 2 3,20 GHz 2,66 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540UM End of Interactive Support Q2'10 2 2,00 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-540M End of Interactive Support Q1'10 2 3,07 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520UM End of Interactive Support Q1'10 2 1,87 GHz 1,07 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520M End of Interactive Support Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $210.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-520E Launched Q1'10 2 2,93 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache $210.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-470UM End of Interactive Support Q4'10 2 1,86 GHz 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-460M End of Interactive Support Q3'10 2 2,80 GHz 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-450M End of Interactive Support Q2'10 2 2,66 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430UM End of Interactive Support Q2'10 2 1,73 GHz 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-430M End of Interactive Support Q1'10 2 2,53 GHz 2,26 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-550 End of Interactive Support Q2'10 2 3,20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-540 End of Interactive Support Q1'10 2 3,06 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $109.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-530 End of Interactive Support Q1'10 2 2,93 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380UM End of Interactive Support Q4'10 2 1,33 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-380M End of Interactive Support Q3'10 2 2,53 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-370M End of Interactive Support Q3'10 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-350M End of Interactive Support Q1'10 2 2,26 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330UM End of Interactive Support Q2'10 2 1,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330M End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-330E End of Interactive Support Q1'10 2 2,13 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước $138.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9650 End of Interactive Support Q3'08 4 3,00 GHz 12 MB L2 $339.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550S End of Interactive Support Q1'09 4 2,83 GHz 12 MB L2 $340.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9550 End of Interactive Support Q1'08 4 2,83 GHz 12 MB L2 $287.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505S End of Interactive Support Q3'09 4 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9505 End of Interactive Support Q3'09 4 2,83 GHz 6 MB L2 $234.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9500 End of Interactive Support 4 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9450 End of Interactive Support Q1'08 4 2,66 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400S End of Interactive Support Q1'09 4 2,66 GHz 6 MB L2 $254.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9400 End of Interactive Support Q3'08 4 2,66 GHz 6 MB L2 $180.00 - $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9300 End of Interactive Support Q1'08 4 2,50 GHz 6 MB L2 $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9100 End of Interactive Support Q3'08 4 2,26 GHz 12 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q9000 End of Interactive Support Q1'09 4 2,00 GHz 6 MB L2 $364.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400S End of Interactive Support Q2'09 4 2,66 GHz 4 MB L2 $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8400 End of Interactive Support Q2'09 4 2,66 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8300 End of Interactive Support Q4'08 4 2,50 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200S End of Interactive Support Q1'09 4 2,33 GHz 4 MB L2 $232.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q8200 End of Interactive Support Q3'08 4 2,33 GHz 4 MB L2 $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6700 End of Interactive Support Q3'07 4 2,66 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Quad Q6600 End of Interactive Support Q1'07 4 2,40 GHz 8 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8600 End of Interactive Support Q3'08 2 3,33 GHz 6 MB L2 $285.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8500 End of Interactive Support Q1'08 2 3,16 GHz 6 MB L2 $200.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8400 End of Interactive Support Q1'08 2 3,00 GHz 6 MB L2 $149.00 - $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8300 End of Interactive Support Q2'08 2 2,83 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8200 End of Interactive Support Q1'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E8190 End of Interactive Support Q1'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7600 End of Interactive Support Q2'09 2 3,06 GHz 3 MB L2 $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7500 End of Interactive Support Q1'09 2 2,93 GHz 3 MB L2 $125.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7400 End of Interactive Support Q1'08 2 2,80 GHz 3 MB L2 $110.00 - $125.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7300 End of Interactive Support Q3'08 2 2,66 GHz 3 MB L2 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E7200 End of Interactive Support Q2'08 2 2,53 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6850 End of Interactive Support Q3'07 2 3,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6750 End of Interactive Support Q3'07 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6700 End of Interactive Support Q3'06 2 2,66 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6600 End of Interactive Support Q3'06 2 2,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6550 End of Interactive Support Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6540 End of Interactive Support Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6420 End of Interactive Support Q2'07 2 2,13 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6320 End of Interactive Support Q2'07 2 1,86 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6400 End of Interactive Support Q3'06 2 2,13 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E6300 End of Interactive Support Q3'06 2 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4700 End of Interactive Support Q1'08 2 2,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4600 End of Interactive Support Q4'07 2 2,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4500 End of Interactive Support Q3'07 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4400 End of Interactive Support Q2'07 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo E4300 End of Interactive Support Q3'06 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7700 End of Interactive Support Q3'07 2 1,80 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7400 End of Interactive Support Q3'06 2 1,50 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7300 End of Interactive Support Q2'07 2 1,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo L7200 End of Interactive Support Q1'07 2 1,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2400 End of Interactive Support Q1'06 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2300 End of Interactive Support 2 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo L2500 End of Interactive Support 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9700 End of Interactive Support Q2'09 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9600 End of Interactive Support Q4'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P9500 End of Interactive Support Q3'08 2 2,53 GHz 6 MB L2 $364.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8800 End of Interactive Support Q2'09 2 2,66 GHz 3 MB L2 $253.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8700 End of Interactive Support Q4'08 2 2,53 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8600 End of Interactive Support Q3'08 2 2,40 GHz 3 MB L2 $211.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P8400 End of Interactive Support Q3'08 2 2,26 GHz 3 MB L2 $199.00 - $211.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7570 End of Interactive Support Q3'09 2 2,26 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7550 End of Interactive Support Q3'09 2 2,26 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7450 End of Interactive Support Q1'09 2 2,13 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7370 End of Interactive Support Q4'08 2 2,00 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo P7350 End of Interactive Support Q3'08 2 2,00 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2,13 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1,86 GHz 6 MB L2 $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SL9380 End of Interactive Support Q3'08 2 1,80 GHz 6 MB L2 $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9600 End of Interactive Support Q1'09 2 2,53 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2,40 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SP9300 End of Interactive Support Q3'08 2 2,26 GHz 6 MB L2 $247.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9600 End of Interactive Support Q1'09 2 1,60 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9400 End of Interactive Support Q3'08 2 1,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo SU9300 End of Interactive Support Q3'08 2 1,20 GHz 3 MB L2 $245.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9900 End of Interactive Support Q2'09 2 3,06 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9800 End of Interactive Support Q4'08 2 2,93 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9600 End of Interactive Support Q3'08 2 2,80 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9550 End of Interactive Support Q4'08 2 2,66 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9500 End of Interactive Support Q1'08 2 2,60 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9400 End of Interactive Support Q3'08 2 2,53 GHz 6 MB L2 $250.00 - $331.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T9300 End of Interactive Support Q1'08 2 2,50 GHz 6 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7800 End of Interactive Support Q3'07 2 2,60 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8300 End of Interactive Support Q1'08 2 2,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T8100 End of Interactive Support Q1'08 2 2,10 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7700 End of Interactive Support Q2'07 2 2,40 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7600 End of Interactive Support Q3'07 2 2,33 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7500 End of Interactive Support Q3'06 2 2,20 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7400 End of Interactive Support Q3'06 2 2,16 GHz 4 MB L2 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7300 End of Interactive Support Q2'07 2 2,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7250 End of Interactive Support Q3'07 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7200 End of Interactive Support 2 2,00 GHz 4 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T7100 End of Interactive Support Q2'07 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6670 End of Interactive Support Q3'09 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6600 End of Interactive Support Q1'09 2 2,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6500 End of Interactive Support Q2'09 2 2,10 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T6400 End of Interactive Support Q1'09 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5870 End of Interactive Support 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5800 End of Interactive Support Q4'08 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5750 End of Interactive Support Q1'08 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5670 End of Interactive Support Q2'08 2 1,80 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5600 End of Interactive Support 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5550 End of Interactive Support 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5500 End of Interactive Support 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5470 End of Interactive Support 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5450 End of Interactive Support 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5300 End of Interactive Support 2 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5270 End of Interactive Support 2 1,40 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5250 End of Interactive Support 2 1,50 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2700 End of Interactive Support 2 2,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo T5200 End of Interactive Support 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2600 End of Interactive Support 2 2,16 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2500 End of Interactive Support Q1'06 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2450 End of Interactive Support 2 2,00 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2400 End of Interactive Support 2 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2350 End of Interactive Support 2 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300E End of Interactive Support 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2300 End of Interactive Support 2 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2250 End of Interactive Support 2 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo T2050 End of Interactive Support 2 1,60 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7700 End of Interactive Support Q1'08 2 1,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 End of Interactive Support 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7600 End of Interactive Support Q2'07 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Duo U7500 End of Interactive Support Q3'06 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2500 End of Interactive Support Q1'06 2 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Duo U2400 End of Interactive Support 2 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3300 End of Interactive Support Q3'08 1 1,20 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo ULV SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1,40 GHz 3 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2200 End of Interactive Support Q3'07 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo U2100 End of Interactive Support Q3'07 1 1,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1500 End of Interactive Support 1 1,33 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1400 End of Interactive Support 1 1,20 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo U1300 End of Interactive Support 1 1,06 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1400 End of Interactive Support 1 1,83 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1350 End of Interactive Support 1 1,86 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1300 End of Interactive Support 1 1,66 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ Solo T1250 End of Interactive Support 1 1,73 GHz 2 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™2 Solo SU3500 End of Interactive Support Q2'09 1 1,30 GHz 3 MB N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.