Intel® Celeron® Processor

Bộ xử lý Intel® Celeron® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 17,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support Q2'07 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 End of Interactive Support Q4'07 1 N/A 19 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 $58.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 End of Interactive Support Q3'08 1 $161.00 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 End of Interactive Support Q3'08 2 $62.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 $68.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 $153.00 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 18 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 266 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 N/A 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 $95.00 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 333 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,2 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 450 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support Q2'07 1 $37.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,83 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 End of Life Q3'06 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 End of Interactive Support Q3'08 1 $87.00 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 $68.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 $105.00 18 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 $37.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 63,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 21,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support Q3'06 1 $36.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 N/A 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 End of Interactive Support Q1'09 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 $134.00 18 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 $90.00 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 $37.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,9 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 550 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 End of Interactive Support Q1'08 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 $42.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 $37.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 N/A 24,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 $52.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 $86.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 $52.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33,4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 52,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 650 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 55,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 533 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 $42.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 $111.00 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 19,2 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 750 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 $134.00 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 25,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 $40.00 - $42.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 $72.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 $89.00 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 633 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26,7 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 $72.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 $98.00 10 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 667 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 866 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 $42.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 62,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 950 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 6,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 23,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 933 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 766 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 8,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,59 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,48 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 65 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.