Intel® Pentium® Processor

Bộ xử lý Intel® Pentium® kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 518 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,5 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 51,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 517 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 620 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 630 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92,1 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 110,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 805 End of Interactive Support Q1'05 2 $93.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 End of Interactive Support Q3'06 2 $74.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 29 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 29 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 705 End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 840 End of Interactive Support Q2'05 2 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 End of Interactive Support Q1'06 2 $999.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2060 End of Interactive Support Q1'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2140 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3200 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5200 End of Interactive Support Q3'08 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4200 End of Interactive Support Q1'09 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6300 End of Interactive Support Q2'09 2 $77.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6000 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5400 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 18 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 350 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 150 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 166 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 100 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 120 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 133 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 233 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 997 Launched Q3'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 532 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 450 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 54,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 505/505J End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 631 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 102,9 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,73 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 820 End of Interactive Support Q2'05 2 $74.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,70 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 End of Interactive Support Q1'06 2 $999.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2160 End of Interactive Support Q3'06 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2080 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5300 End of Interactive Support Q1'08 2 $62.00 - $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T3400 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6951 End of Interactive Support Q3'11 2 N/A 73 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 400 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 180 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 44 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 150 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 75 MHz, 50 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 150 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® U5600 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 18 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6100 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 987 Launched Q3'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 538 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,8 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 506 End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 640 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 830 End of Interactive Support Q2'05 2 $316.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 End of Interactive Support Q3'06 2 $74.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 715 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2130 End of Interactive Support Q2'07 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2180 End of Interactive Support Q3'07 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4300 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5400 End of Interactive Support Q1'09 2 $67.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500 End of Interactive Support Q1'08 2 $68.00 - $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6950 End of Interactive Support Q1'10 2 $77.00 - $96.00 73 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 90 MHz, 60 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 166 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 266 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,3 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6200 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 977 Launched Q1'12 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645T End of Life Q3'12 2 $64.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B980 Launched Q2'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 548 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 641 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 840 End of Interactive Support Q2'05 2 $423.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 End of Interactive Support Q1'06 2 $178.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2310 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2200 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6500K End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G6960 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 73 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II 333 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® Pro 200 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 37,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 200 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,7 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® P6300 End of Interactive Support Q1'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 967 Launched Q4'11 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B970 Launched Q1'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G645 End of Life Q3'12 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 552 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 88 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 70 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 38 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 511 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 650 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 31,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 End of Interactive Support Q1'07 2 $84.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520/521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2330 End of Interactive Support Q4'07 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5500 End of Interactive Support Q2'10 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6600 End of Interactive Support Q1'10 2 $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4500 End of Interactive Support Q1'10 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 233 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 300 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 957 Launched Q2'11 2 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B960 Launched Q4'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 76 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 1,33 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 515/515J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 520J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 651 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 $81.00 86 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 End of Interactive Support Q1'06 2 $183.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 725 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E2220 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2370 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T4400 End of Interactive Support Q4'09 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5700 End of Interactive Support Q3'10 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 333 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640T End of Life Q2'12 2 $64.00 - $72.00 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M ULV 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 516 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 521 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 660 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 End of Interactive Support Q3'06 2 $163.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 533 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 1,30 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® T2390 End of Interactive Support 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E5800 End of Interactive Support Q4'10 2 $72.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6700 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® có công nghệ MMX™ 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 366 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G640 End of Life Q2'12 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G870 End of Life Q2'12 2 $82.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B950 End of Life Q2'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519J End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 524 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 661 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 86 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 End of Interactive Support Q1'06 2 $224.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,10 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 12 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® II 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G632 End of Life Q3'11 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B940 Launched Q2'11 2 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860T End of Life Q2'12 2 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 866 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,5 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 519K End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530/530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 662 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 End of Interactive Support Q2'06 2 $316.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 19,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 730 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 1,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® E6800 End of Interactive Support Q3'10 2 $93.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630T End of Life Q3'11 2 $72.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G860 End of Life Q3'11 2 $75.00 65 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III - M 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,1 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,90 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80A GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 530J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 82 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G630 End of Life Q3'11 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G850 Launched Q2'11 2 $67.00 - $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B925C Launched Q4'13 2 N/A 15 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 531 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 670 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 22,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 735 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 1,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G622 End of Life Q2'11 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G840 End of Life Q2'11 2 $75.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® B915C Launched Q2'12 2 $168.00 15 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 71,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540/540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 672 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 700 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 18,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 900 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620T End of Life Q2'11 2 $70.00 - $77.00 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,8 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III LV 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 54,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 540J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 750 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 26,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 740 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® G620 End of Life Q2'11 2 $64.00 65 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 57,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 541 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40E GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support Q1'04 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 End of Interactive Support Q1'06 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 850 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 22,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 745A End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 21 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 12,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 750 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550/550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 62,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 550J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 30,4 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 755 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 551 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q2'05 1 N/A 84 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 4,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 1,13 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 760 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560/560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 765 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 933 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 11,61 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 400 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 10,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 560J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 770 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III - S 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 10,63 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 700 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 561 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M 780 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 750 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 570J hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 718 End of Interactive Support 1 N/A 12 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® III 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 5,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 571 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 115 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 738 End of Interactive Support Q2'04 1 $218.00 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 758 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M LV 778 End of Interactive Support 1 N/A 7,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 713 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 723 End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 733/733J End of Interactive Support 1 N/A 5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 753 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® M ULV 773 End of Interactive Support 1 N/A 5,5 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.