Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 4

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670R Discontinued Q2'13 4 3,70 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $276.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3,80 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3,90 GHz 3,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3,90 GHz 3,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3,90 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3,50 GHz 2,50 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3,60 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570R Discontinued Q2'13 4 3,20 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200 $255.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3,60 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3,30 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3,70 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3,00 GHz 2,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $192.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2,90 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $266.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $266.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2,50 GHz 4 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2,70 GHz 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $266.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3,30 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $266.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2,70 GHz 1,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3,40 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3,40 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3,20 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3,20 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Launched Q4'13 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2,30 GHz 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2,30 GHz 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3,30 GHz 2,80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Launched Q1'14 2 3,40 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3,00 GHz 2,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Launched Q4'13 2 3,50 GHz 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Launched Q1'14 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2,90 GHz 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3,00 GHz 1,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Launched Q4'13 2 3,40 GHz 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Launched Q4'13 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2,60 GHz 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1,90 GHz 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2,00 GHz 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Launched Q3'14 2 3,50 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Launched Q2'14 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4600 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2,70 GHz 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4400 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1,90 GHz 1,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4200 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2,00 GHz 1,60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4200 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2,60 GHz 1,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2,90 GHz 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Launched Q2'14 2 2,70 GHz 1,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 5000 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3,10 GHz 2,60 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100 $315.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3,10 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa Intel® Iris® 5100 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.