Intel® Xeon® Processors

Bộ xử lý Intel® Xeon® cũ

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,83 GHz, 4M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB Launched 1 N/A 129 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 End of Life 2 $851.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5148 Launched Q2'06 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7041 End of Life 2 $3157.00 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 56 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Life Q1'02 1 N/A 58 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 44 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7150N End of Life 2 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5365 End of Life Q3'07 4 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7220 End of Life Q3'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7350 End of Life Q3'07 4 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3230 End of Life Q3'07 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3110 End of Life Q1'09 2 $243.00 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5492 End of Life Q3'08 4 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7460 End of Life Q3'08 6 $2837.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5570 Launched Q1'09 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3580 End of Life Q3'09 4 $1059.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3380 End of Life Q1'09 4 $562.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X6550 End of Life Q1'10 8 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7560 End of Life Q1'10 8 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5528 Launched Q1'10 4 $493.00 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3480 End of Life Q2'10 4 $623.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II Xeon® 400 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18,6 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5070 End of Life 2 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7040 End of Life 2 $3157.00 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140N End of Life 2 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 64 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 2M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19,2 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3220 End of Life Q1'07 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5355 End of Life Q4'06 4 N/A 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5138 Launched Q2'06 2 $494.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7210 End of Life Q3'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7345 End of Life Q3'07 4 N/A 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5482 End of Life Q4'07 4 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5272 End of Life Q4'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3120 End of Life Q3'08 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3370 End of Life Q3'08 4 $339.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3014 Launched Q1'08 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7455 End of Life Q3'08 6 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5560 Launched Q1'09 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3570 End of Life Q1'09 4 $1059.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3470 End of Life Q3'09 4 $339.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6540 End of Life Q1'10 6 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7550 End of Life Q1'10 8 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC5518 Launched Q1'10 4 $493.00 48 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3528 Launched Q1'10 2 $326.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II Xeon® 400 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30,8 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5690 End of Life Q1'11 6 $1663.00 - $1666.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3690 End of Life Q1'11 6 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 8M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7030 End of Life 2 $1980.00 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'02 1 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7140M End of Life 2 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1100.00 48 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 500 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 36 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 667 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 21,3 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 End of Life 2 $369.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3210 End of Life Q1'07 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5133 Launched 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5335 End of Life Q3'07 4 N/A 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7340 End of Life Q3'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5472 End of Life Q4'07 4 N/A 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5270 Launched Q3'08 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7445 End of Life Q3'08 4 N/A 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5550 Launched Q1'09 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3565 End of Life Q4'09 4 $305.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3460 End of Life Q3'09 4 $328.00 - $339.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E6510 End of Life Q1'10 4 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X7542 End of Life Q1'10 6 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5549 Launched Q1'10 4 $503.00 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LC3518 Launched Q1'10 1 $221.00 23 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II Xeon® 450 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46,7 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5687 End of Life Q1'11 4 $1663.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,16 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 End of Life 2 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7020 End of Life 2 $1177.00 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,2 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130N End of Life 2 N/A 150 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23,3 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5320 End of Life Q1'07 4 N/A 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5128 Launched Q2'06 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5260 Launched Q4'07 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3360 End of Life Q1'08 4 $287.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3110 End of Life Q1'08 2 $179.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5470 End of Life Q3'08 4 $1467.00 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3550 End of Life Q3'09 4 $305.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5590 Launched Q3'09 4 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3450 Launched Q3'09 4 $237.00 - $261.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7555 End of Life Q1'10 8 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5539 Launched Q1'10 2 $417.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC3539 Launched Q1'10 4 $326.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5680 End of Life Q1'10 6 $1663.00 - $1666.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3680 End of Life Q1'10 6 $594.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II Xeon® 450 MHz, 2M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 46,7 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80D GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,33 GHz, 8M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 129 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3070 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 End of Life 2 $177.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 $307.00 77 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7130M End of Life 2 $1391.00 150 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 2M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 39,5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 800 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,4 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7330 End of Life Q3'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5460 End of Life Q4'07 4 $1245.00 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5318 End of Life Q1'07 4 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7450 End of Life Q3'08 6 $2391.00 90 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W5580 Launched Q1'09 4 N/A 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3540 End of Life Q1'09 4 $594.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3440 End of Life Q3'09 4 $230.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L7545 End of Life Q1'10 6 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® EC5509 Launched Q1'10 4 $286.00 85 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® II Xeon® 450 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34,5 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 2,80E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5040 End of Life 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q4'03 1 N/A 74 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120N End of Life 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 72 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 550 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 866 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27,4 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5310 End of Life Q1'07 4 N/A 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3065 End of Life Q4'07 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 5113 Launched 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7320 End of Life Q3'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3350 End of Life Q1'08 4 $268.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5450 End of Life Q4'07 4 $912.00 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7440 End of Life Q3'08 4 $2059.00 90 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3530 End of Life Q1'10 4 $305.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5530 Launched Q3'09 4 N/A 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3430 Launched Q3'09 4 $203.00 - $224.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7540 End of Life Q1'10 6 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5677 End of Life Q1'10 4 $1663.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3060 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5030 End of Life 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5160 End of Life 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7120M End of Life 2 $1177.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 700 MHz, 1M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 933 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5345 Launched Q1'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7310 End of Life Q3'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5430 End of Life Q3'08 4 $601.00 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5240 Launched Q2'08 2 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3330 End of Life Q3'08 4 $202.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7430 End of Life Q3'08 4 N/A 90 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3520 End of Life Q1'09 4 $305.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5520 Launched Q1'09 4 N/A 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3426 End of Life Q3'09 4 $305.00 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7530 End of Life Q1'10 6 N/A 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3670 End of Life Q3'10 6 $594.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5675 End of Life Q1'11 6 $1440.00 - $1443.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3050 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5150 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65,8 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110N End of Life 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 700 MHz, 2M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29,6 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5335 End of Life Q1'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5420 End of Life Q1'08 4 $413.00 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5238 Launched Q1'08 2 $560.00 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7420 End of Life Q3'08 4 $1223.00 90 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5518 Launched Q1'09 4 $504.00 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7520 End of Life Q1'10 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3406 End of Life Q1'10 2 $201.00 30 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5672 End of Life Q1'11 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00D GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3040 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5140 Launched Q2'06 2 $478.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 55 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,06 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 87 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 7110M End of Life 2 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 900 MHz, 2M bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5320 End of Life Q4'06 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5410 Launched Q1'08 4 $351.00 - $393.00 50 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X3320 End of Life Q1'08 4 N/A 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5508 Launched Q1'09 2 $403.00 38 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5670 End of Life Q1'10 6 $1440.00 - $1443.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,00E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 4M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 2 N/A 135 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5130 Launched Q2'06 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 1,66 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Life 1 N/A 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 1,90 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1850.00 55 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5310 End of Life Q4'06 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5408 Launched Q1'08 4 $494.00 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5215 Launched Q3'08 2 N/A 20 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L3360 End of Life Q1'09 4 $340.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5506 Launched Q1'09 4 N/A 60 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® III Xeon® 600 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5667 End of Life Q1'10 4 $1440.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5120 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $856.00 57 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5472 End of Life Q4'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5540 Launched Q1'09 4 $940.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5660 End of Life Q1'10 6 $1219.00 - $1222.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5110 End of Life 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 2,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 77,5 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5462 End of Life Q4'07 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5530 Launched Q1'09 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5650 End of Life Q1'10 6 $996.00 - $999.00 95 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3587.00 57 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 2,16 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life Q3'06 2 N/A 31 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5450 End of Life Q4'07 4 $969.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5240 Launched Q1'08 2 $649.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5520 Launched Q1'09 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5647 End of Life Q1'11 4 $774.00 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,20E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB Launched 1 N/A 58 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® ULV 1,66 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Life Q1'06 2 N/A 15 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5440 Launched Q1'08 4 $703.00 - $735.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5220 Launched Q1'08 2 $317.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5507 Launched Q1'10 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5640 End of Life Q1'10 6 $996.00 - $999.00 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1177.00 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5430 End of Life Q4'07 4 $491.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5205 End of Life Q4'07 2 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5506 Launched Q1'09 4 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5420 End of Life Q4'07 4 $347.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5504 Launched Q1'09 4 $221.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 $525.00 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,40E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5410 End of Life Q4'07 4 $284.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5503 Launched Q1'10 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5630 End of Life Q1'10 4 $551.00 - $554.00 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life 1 N/A 103 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,50 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 66 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5405 End of Life Q4'07 4 $231.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5502 Launched Q1'09 2 N/A 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 $437.00 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 60 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5609 End of Life Q1'10 4 $440.00 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,60E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,70 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $1980.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 $774.00 - $777.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 72 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 $525.00 - $554.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,80 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 74 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5640 End of Life Q1'10 4 $774.00 - $777.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit 3,80E GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB Launched 1 N/A 110 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,00 GHz, 4M bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 $3692.00 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5630 End of Life Q1'10 4 $551.00 - $554.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 85 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 $369.00 - $391.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life Q3'02 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5607 Launched Q1'11 4 $276.00 - $279.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® 64-bit LV 2,80 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Life Q2'04 1 N/A 55 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® LV 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Life Q3'03 1 N/A 40 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5606 End of Life Q1'11 4 $219.00 - $227.00 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5603 End of Life Q1'11 4 $188.00 - $195.00 80 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.