Intel® Celeron® Processor

Bộ xử lý Intel® Celeron®

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3,00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 Launched Q4'15 2 2,90 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3902E Launched Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900TE Launched Q4'15 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900E Launched Q1'16 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T Launched Q4'15 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900 Launched Q4'15 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 End of Life Q2'14 2 2,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T End of Life Q2'14 2 2,50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 End of Life Q2'14 2 2,80 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 End of Life Q1'14 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched Q1'14 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T End of Life Q1'14 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 End of Life Q3'13 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched Q1'14 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3455 Launched Q3'16 4 1,50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 500 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3355 Launched Q3'16 2 2,00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 500 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 400 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 400 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 Launched Q4'13 4 2,00 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics $82.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850 Launched Q3'13 4 2,00 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800 End of Life Q4'13 2 2,41 GHz 1 MB L2 Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750 Launched Q3'13 2 2,41 GHz 1 MB L2 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Launched Q1'15 2 1,04 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1,04 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 400 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Launched Q1'15 2 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 400 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Launched Q1'15 4 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1,60 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 400 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 Launched Q3'16 2 1,10 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 500 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3450 Launched Q3'16 4 1,10 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics 500 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940 Launched Q3'14 4 1,83 GHz 2 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930 Launched Q1'14 4 1,83 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920 End of Life Q4'13 4 1,86 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910 Launched Q3'13 4 1,60 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840 Launched Q3'14 2 2,16 GHz 1 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830 Launched Q1'14 2 2,16 GHz 1 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820 Launched Q4'13 2 2,13 GHz 1 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815 Launched Q4'13 2 1,86 GHz 1 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810 Launched Q3'13 2 2,00 GHz 1 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808 Launched Q3'14 2 1,58 GHz 1 MB L2 Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807 Launched Q1'14 2 1,58 GHz 1 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806 Launched Q4'13 2 1,60 GHz 1 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805 Launched Q3'13 2 1,46 GHz 1 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3965Y Launched Q2'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3955U Launched Q4'15 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3855U Launched Q4'15 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 510 $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3765U Launched Q2'15 2 1,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3755U Launched Q1'15 2 1,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3215U Launched Q2'15 2 1,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3205U Launched Q1'15 2 1,50 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2981U Launched Q4'13 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2980U Launched Q3'13 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2970M Launched Q2'14 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2961Y Launched Q4'13 2 1,10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2957U Launched Q4'13 2 1,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2955U Launched Q3'13 2 1,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $107.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2950M Launched Q4'13 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2002E Launched Q1'14 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $86.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2000E Launched Q1'14 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $86.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $119.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $76.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1,00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1,60 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 310 End of Interactive Support Q4'05 1 2,13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 310 End of Interactive Support 1 1,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 1,46 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 520 End of Interactive Support Q1'07 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support Q2'07 1 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,66 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 1,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 220 End of Interactive Support Q4'07 1 1,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 2,40 GHz 512 KB L2 $58.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 585 End of Interactive Support Q3'08 1 2,16 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 722 End of Interactive Support Q3'08 1 1,20 GHz 1 MB L2 $161.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3100 End of Interactive Support Q3'08 2 1,90 GHz 1 MB L2 $62.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 1,20 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 1,33 GHz 2 MB L3 $153.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 1,06 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 266 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 1,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 1,40 GHz 1,5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1,50 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $95.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315 End of Interactive Support Q3'04 1 2,26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 320 End of Interactive Support Q2'03 1 1,30 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 333 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 333 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,06 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 450 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 450 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q3'06 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support Q2'07 1 1,80 GHz 512 KB L2 $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,83 GHz, 1M bộ nhớ đệm, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 1,83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1500 End of Life Q3'06 2 2,20 GHz 512 KB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 575 End of Interactive Support Q3'06 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 723 End of Interactive Support Q3'08 1 1,20 GHz 1 MB L2 $87.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 2,40 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 1,86 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $68.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 300 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 1,06 GHz 2 MB Intel® HD Graphics $105.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 2,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 1,30 GHz 1,5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 2,00 GHz 1,5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 2,26 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 330 End of Interactive Support 1 1,40 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 1,70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,13 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,13 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1,50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support Q3'06 1 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 2,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 570 End of Interactive Support Q2'08 1 2,26 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 End of Interactive Support Q1'09 1 2,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 2,50 GHz 1 MB L2 $47.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 2,00 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 366 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 366 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 1,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 1,30 GHz 1,5 MB L3 $90.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 1,50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 1,90 GHz 1,5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 320 End of Interactive Support Q2'04 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 340 End of Interactive Support 1 1,50 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,10 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,10 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 1,60 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 550 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 550 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 1,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 560 End of Interactive Support Q1'08 1 2,13 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 1,60 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 1,66 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2,10 GHz 1 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 2,60 GHz 1 MB SmartCache $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 1,80 GHz 1,5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $37.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 1,70 GHz 1,5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 1,40 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325 End of Interactive Support Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 350 End of Interactive Support 1 1,30 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,70 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 550 End of Interactive Support Q3'06 1 2,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 1,83 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 2,70 GHz 1 MB SmartCache $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 433 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 433 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 1,60 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 1,60 GHz 1,5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 1,90 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $86.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 1,30 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 360 End of Interactive Support 1 1,40 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 1,06 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,30 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,30 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,00 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 500 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 500 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,33 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 650 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 650 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 540 End of Interactive Support Q3'07 1 1,86 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 930 MHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 450 End of Interactive Support Q3'08 1 2,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 1,20 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 1,80 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 325J End of Interactive Support Q4'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 370 End of Interactive Support Q2'04 1 1,50 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 1,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,10 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 533 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 533 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,00 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 1,20 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q1'07 1 1,73 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 1,10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $111.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 1,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 326 End of Interactive Support Q2'04 1 2,53 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 380 End of Interactive Support 1 1,60 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,20 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 566 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 566 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 750 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 750 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 733 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 733 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 600 MHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® ULV 573 End of Interactive Support Q3'06 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 1,10 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics $134.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 1,60 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330 End of Interactive Support Q4'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M 390 End of Interactive Support 1 1,70 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,30 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 600 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 600 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,40 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 800 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 800 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 2,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 1,40 GHz 1,5 MB SmartCache Intel® HD Graphics $89.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 333 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,40 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 633 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 633 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,50 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 850 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 850 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 2,00 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $72.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 1,00 GHz 1 MB SmartCache Intel® HD Graphics $98.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 330J End of Interactive Support Q4'04 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 353 End of Interactive Support 1 900 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 2,50 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 667 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 667 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 900 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 866 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 866 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 900 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 900 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 1,50 GHz 2 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 1,50 GHz 1,5 MB L3 Intel® HD Graphics N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 331 End of Interactive Support 1 2,66 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 373 End of Interactive Support Q2'04 1 1,00 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,60 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 700 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 700 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 950 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 950 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 400 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 400 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335 End of Interactive Support Q2'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® M ULV 383 End of Interactive Support 1 1,00 GHz 1 MB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,70 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 733 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 733 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 933 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 933 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 2,80 GHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 766 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 766 MHz 128 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 335J End of Interactive Support Q4'04 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động LV 650 MHz, 256K bộ nhớ đệm, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 650 MHz 256 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 466 MHz, 128K bộ nhớ đệm, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 466 MHz 128 KB N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 336 End of Interactive Support 1 2,80 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 266 MHz N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340 End of Interactive Support Q4'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 300 MHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 340J End of Interactive Support Q4'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 341 End of Interactive Support Q2'04 1 2,93 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345 End of Interactive Support Q4'04 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 345J End of Interactive Support Q4'04 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 346 End of Interactive Support 1 3,06 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 347 End of Interactive Support Q4'06 1 3,06 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350 End of Interactive Support Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 351 End of Interactive Support Q3'05 1 3,20 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 352 End of Interactive Support Q2'06 1 3,20 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 355 End of Interactive Support Q4'05 1 3,33 GHz 256 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 356 End of Interactive Support Q2'06 1 3,33 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 360 End of Interactive Support Q4'06 1 3,46 GHz 512 KB L2 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® D 365 End of Interactive Support Q1'07 1 3,60 GHz 512 KB L2 N/A

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.