Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X Launched Q2'17 4 4,50 GHz 4,30 GHz 8 MB None $339.00 - $350.00
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X Launched Q2'17 4 4,20 GHz 4,00 GHz 6 MB None $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,10 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ Launched Q1'17 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK Launched Q1'17 4 3,90 GHz 2,90 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor Launched Q1'17 4 3,70 GHz 3,00 GHz 8 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K Launched Q1'17 4 4,50 GHz 4,20 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $339.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $303.00 - $312.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U Launched Q1'17 2 4,00 GHz 2,50 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 640 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U Launched Q1'17 2 3,90 GHz 2,80 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U Launched Q1'17 2 4,00 GHz 3,50 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U Launched Q1'17 2 3,80 GHz 2,40 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 640 $415.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U Launched Q3'16 2 3,50 GHz 2,70 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75 Launched Q3'16 2 3,60 GHz 1,30 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $393.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $242.00 - $243.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T Launched Q1'17 4 3,70 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,50 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500 Launched Q1'17 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $192.00 - $202.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T Launched Q1'17 4 3,30 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $192.00 - $202.00
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor Launched Q1'17 4 2,90 GHz 2,10 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ Launched Q1'17 4 3,80 GHz 2,80 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 N/A
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor Launched Q1'17 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T Launched Q1'17 4 3,00 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 Launched Q1'17 4 3,50 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U Launched Q1'17 2 3,60 GHz 2,30 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 640 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U Launched Q1'17 2 3,50 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ Launched Q1'17 4 3,50 GHz 2,50 GHz 6 MB Intel® HD Graphics 630 $250.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3,30 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3,10 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U Launched Q1'17 2 3,40 GHz 2,20 GHz 4 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 640 $304.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U Launched Q3'16 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54 Launched Q3'16 2 3,20 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57 Launched Q1'17 2 3,30 GHz 1,20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K Launched Q1'17 2 4,20 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $168.00 - $179.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320 Launched Q1'17 2 4,10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $149.00 - $157.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300 Launched Q1'17 2 4,00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T Launched Q1'17 2 3,50 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $138.00 - $147.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U Launched Q2'17 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 N/A
Intel® Core™ i3-7102E Processor Launched Q1'17 2 2,10 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
Intel® Core™ i3-7101E Processor Launched Q1'17 2 3,90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7101TE Processor Launched Q1'17 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T Launched Q1'17 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Intel® Core™ i3-7100E Processor Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100 Launched Q1'17 2 3,90 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 630 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U Launched Q1'17 2 2,80 GHz 3 MB Intel® Iris™ Plus Graphics 650 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U Launched Q3'16 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Intel® HD Graphics 620 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32 Launched Q2'17 2 3,00 GHz 1,10 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30 Launched Q3'16 2 2,60 GHz 1,00 GHz 4 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $281.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T Launched Q1'17 2 3,00 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $75.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600 Launched Q1'17 2 3,60 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620 Launched Q1'17 2 3,70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 630 $86.00 - $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T Launched Q1'17 2 2,90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560 Launched Q1'17 2 3,50 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 610 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4415U Launched Q1'17 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $161.00
Intel® Pentium® Processor 4415Y Launched Q2'17 2 1,60 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4410Y Launched Q1'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 $161.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 Launched Q1'17 2 3,00 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE Launched Q2'17 2 2,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T Launched Q1'17 2 2,70 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E Launched Q2'17 2 2,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 Launched Q1'17 2 2,90 GHz 2 MB Intel® HD Graphics 610 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U Launched Q1'17 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
Intel® Celeron® Processor 3965Y Launched Q2'17 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 615 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U Launched Q1'17 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Intel® HD Graphics 610 $107.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,10 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6 Launched Q1'17 4 4,00 GHz 3,00 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $434.00
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6 Launched Q1'17 4 3,00 GHz 2,20 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $433.00
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6 Launched Q2'17 4 2,90 GHz 2,10 GHz 6 MB Intel® HD Graphics P630 N/A
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6 Launched Q2'17 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB Intel® HD Graphics P630 N/A
Intel® Xeon® Processor E3-1285 v6 Launched Q3'17 4 4,50 GHz 4,10 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $450.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,90 GHz 8 MB None $383.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6 Launched Q1'17 4 4,20 GHz 3,80 GHz 8 MB None $328.00 - $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,70 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $284.00 - $294.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6 Launched Q1'17 4 4,10 GHz 3,70 GHz 8 MB None $272.00 - $282.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6 Launched Q1'17 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB None $250.00 - $261.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6 Launched Q1'17 4 3,70 GHz 3,30 GHz 8 MB Intel® HD Graphics P630 $213.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6 Launched Q1'17 4 3,50 GHz 3,00 GHz 8 MB None $193.00 - $203.00
Intel® X299 Chipset Launched Q2'17 $74.00
Chipset Intel® Z270 Launched Q1'17 $47.00
Chipset Intel® Q270 Launched Q1'17 $47.00
Chipset Intel® H270 Launched Q1'17 $32.00
Chipset Intel® Q250 Launched Q1'17 $43.00
Chipset Intel® B250 Launched Q1'17 $28.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.