Ivy Bridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3940XM Extreme Edition Launched Q3'12 4 3,90 GHz 3,00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $1096.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3920XM Extreme Edition Launched Q2'12 4 3,80 GHz 2,90 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $1096.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3840QM Launched Q3'12 4 3,80 GHz 2,80 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3820QM Launched Q2'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $568.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770T Discontinued Q2'12 4 3,70 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770S Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770K Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $332.00 - $342.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3770 Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $272.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3740QM Launched Q3'12 4 3,70 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00 - $380.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3720QM Launched Q2'12 4 3,60 GHz 2,60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3689Y Launched Q1'13 2 2,60 GHz 1,50 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3687U Launched Q1'13 2 3,30 GHz 2,10 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3667U Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3635QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3632QM Launched Q3'12 4 3,20 GHz 2,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3630QM Launched Q3'12 4 3,40 GHz 2,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3615QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QM Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3612QE Launched Q2'12 4 3,10 GHz 2,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $363.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QM Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $378.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3610QE Launched Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $335.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3555LE Launched Q2'12 2 3,20 GHz 2,50 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $306.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3540M Launched Q1'13 2 3,70 GHz 3,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3537U Launched Q1'13 2 3,10 GHz 2,00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3520M Launched Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $346.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517UE Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,70 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $280.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-3517U Launched Q2'12 2 3,00 GHz 1,90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3610ME Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570S Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570T Discontinued Q2'12 4 3,30 GHz 2,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570K Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $235.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3570 Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550S Launched Q2'12 4 3,70 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $197.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3550 Discontinued Q2'12 4 3,70 GHz 3,30 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $205.00 - $213.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3475S Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $201.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470T Discontinued Q2'12 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470S Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 2,90 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3470 Discontinued Q2'12 4 3,60 GHz 3,20 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450S Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $184.00 - $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3450 Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $195.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3439Y Launched Q1'13 2 2,30 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3437U Launched Q1'13 2 2,90 GHz 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3427U Launched Q2'12 2 2,80 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3380M Launched Q1'13 2 3,60 GHz 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3360M Launched Q2'12 2 3,50 GHz 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $266.00 - $269.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3350P Discontinued Q3'12 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache $177.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340S Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 2,80 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340M Launched Q1'13 2 3,40 GHz 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3340 Discontinued Q3'13 4 3,30 GHz 3,10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3339Y Launched Q1'13 2 2,00 GHz 1,50 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3337U Launched Q1'13 2 2,70 GHz 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330S Discontinued Q3'12 4 3,20 GHz 2,70 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3330 Discontinued Q3'12 4 3,20 GHz 3,00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $182.00 - $187.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3320M Launched Q2'12 2 3,30 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00 - $227.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3317U Launched Q2'12 2 2,60 GHz 1,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3230M Launched Q1'13 2 3,20 GHz 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-3210M Launched Q2'12 2 3,10 GHz 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250T Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3250 Launched Q2'13 2 3,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3245 Discontinued Q2'13 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00 - $144.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240T Launched Q3'12 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3240 Launched Q3'12 2 3,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3229Y Launched Q1'13 2 1,40 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3227U Launched Q1'13 2 1,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3225 Discontinued Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $134.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220T Launched Q3'12 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3220 Launched Q3'12 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $112.00 - $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217UE Launched Q3'12 2 1,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $221.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3217U Launched Q2'12 2 1,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3210 Discontinued Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $117.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3130M Launched Q1'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120ME Launched Q3'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $199.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3120M Launched Q3'12 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-3110M Launched Q2'12 2 2,40 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 4000 $225.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2140 Discontinued Q2'13 2 3,30 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $93.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2130 Launched Q1'13 2 3,20 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120T Discontinued Q2'13 2 2,70 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2120 Launched Q3'12 2 3,10 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $65.00 - $82.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2100T Discontinued Q3'12 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030T Launched Q2'13 2 2,60 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2030 Launched Q2'13 2 3,00 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020T Launched Q1'13 2 2,50 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2020 Discontinued Q1'13 2 2,90 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® G2010 Discontinued Q1'13 2 2,80 GHz 3 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $64.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2129Y Launched Q1'13 2 1,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2127U Launched Q3'13 2 1,90 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2117U Launched Q3'12 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2030M Launched Q1'13 2 2,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 2020M Launched Q3'12 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $134.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® 1405 v2 Launched Q1'14 2 1,40 GHz 6 MB SmartCache $156.00
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1018 Discontinued Q3'13 2 2,10 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1630 Discontinued Q3'13 2 2,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $52.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620T Launched Q3'13 2 2,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1620 Launched Q1'13 2 2,70 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $40.00 - $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610T Launched Q1'13 2 2,30 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1610 Launched Q1'13 2 2,60 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $42.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1047UE Launched Q1'13 2 1,40 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $119.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1037U Launched Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020M Launched Q1'13 2 2,10 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1020E Launched Q1'13 2 2,20 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $76.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1019Y Launched Q2'13 2 1,00 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1017U Launched Q3'13 2 1,60 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1007U Launched Q1'13 2 1,50 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1005M Launched Q3'13 2 1,90 GHz 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 N/A
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1000M Launched Q1'13 2 1,80 GHz 2 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $75.00
Bộ xử lý Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 1,50 GHz 1 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 3 $95.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850 v2 Launched Q1'14 12 2,80 GHz 2,30 GHz 24 MB $3059.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8857 v2 Launched Q1'14 12 3,60 GHz 3,00 GHz 30 MB $3838.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v2 Launched Q1'14 15 2,90 GHz 2,30 GHz 30 MB $4616.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v2 Launched Q1'14 15 3,10 GHz 2,50 GHz 37,5 MB $5729.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v2 Launched Q1'14 15 2,80 GHz 2,20 GHz 37,5 MB $5729.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v2 Launched Q1'14 15 3,40 GHz 2,80 GHz 37,5 MB $6841.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v2 Launched Q1'14 10 3,70 GHz 3,20 GHz 37,5 MB $6841.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v2 Launched Q1'14 6 3,70 GHz 3,40 GHz 37,5 MB $6841.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4890 v2 Launched Q1'14 15 3,40 GHz 2,80 GHz 37,5 MB $6619.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4880 v2 Launched Q1'14 15 3,10 GHz 2,50 GHz 37,5 MB $5506.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870 v2 Launched Q1'14 15 2,90 GHz 2,30 GHz 30 MB $4394.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860 v2 Launched Q1'14 12 3,20 GHz 2,60 GHz 30 MB $3838.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v2 Launched Q1'14 12 2,80 GHz 2,30 GHz 24 MB $2837.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v2 Launched Q1'14 10 2,70 GHz 2,20 GHz 20 MB $2059.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v2 Launched Q1'14 8 2,50 GHz 2,00 GHz 16 MB $1446.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v2 Launched Q1'14 6 1,90 GHz 12 MB $1223.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2890 v2 Launched Q1'14 15 3,40 GHz 2,80 GHz 37,5 MB $6451.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2880 v2 Launched Q1'14 15 3,10 GHz 2,50 GHz 37,5 MB $5339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870 v2 Launched Q1'14 15 2,90 GHz 2,30 GHz 30 MB $4227.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850 v2 Launched Q1'14 12 2,80 GHz 2,30 GHz 24 MB N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1290 v2 Discontinued Q2'12 4 4,10 GHz 3,70 GHz 8 MB SmartCache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v2 Discontinued Q2'12 4 4,00 GHz 3,60 GHz 8 MB SmartCache $623.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v2 Launched Q2'12 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache $319.00 - $350.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v2 Discontinued Q2'12 4 3,90 GHz 3,50 GHz 8 MB SmartCache $328.00 - $339.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v2 Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 2,50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa HD Intel® 2500 $294.00 - $305.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v2 Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache $266.00 - $273.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v2 Discontinued Q2'12 4 3,80 GHz 3,40 GHz 8 MB SmartCache $250.00 - $261.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v2 Discontinued Q2'12 4 3,70 GHz 3,30 GHz 8 MB SmartCache $215.00 - $230.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v2 Launched Q2'12 4 3,60 GHz 3,20 GHz 8 MB SmartCache $186.00 - $224.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v2 Discontinued Q2'12 4 3,50 GHz 3,10 GHz 8 MB SmartCache $189.00 - $203.00
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v2 Discontinued Q2'12 2 3,50 GHz 2,30 GHz 3 MB SmartCache $189.00

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.