Northwood trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Giá đề xuất cho khách hàng TDP So sánh
Tất Cả | Không
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,26 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,20 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 92,1 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,46 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 1066 MHz FSB End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 110,7 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,2 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 745 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Bộ xử lý Pentium® 4 Extreme Edition hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng, 3,40 GHz, 2M bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 102,9 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 69,7 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,06 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 70 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 38 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,53 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61,5 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,30 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 35 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 76 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,66 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 81,9 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,90 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 533 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 82 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,70 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 30 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26,9 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 25,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,00 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 54,3 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 hỗ trợ công nghệ siêu phân luồng 3,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 800 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 89 W
Bộ xử lý di động Intel® Pentium® 4 - M 1,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,20 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 57,1 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,40 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,50 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,60 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 62,6 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® 4 2,80 GHz, 512K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 20,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 63,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 1,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,60 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,70 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,00 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 52,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 1,80 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,10 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 55,5 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,00 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,20 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57,1 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,20 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,30 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58,3 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,40 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,40 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® di động 2,50 GHz, 256K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,50 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,60 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 62,6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,70 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66,8 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2,80 GHz, 128K bộ nhớ đệm, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68,4 W

Tìm kiếm nâng cao

Dùng công cụ này để lọc bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng cache, bộ nhớ tối đa và nhiều tính năng khác

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.