North America Power cable FPWRCABLENA

Các Đặc Điểm Kỹ Thuật

Xuất ra thông số

Thiết yếu

Thông tin Bổ túc

  • Mô tả North America Power Cable

Các sản phẩm tương thích

Các hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 1U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4DC End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208BB4GS9 End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4DC End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BB4GS9 End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4GS End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4OC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208JP4TC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4GS End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4OC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1304JP4TC End of Life 1U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPMSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1208RPOSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPMSHOR End of Life 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPOSHBN End of Life 1U Rack LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® R1304RPSSFBN End of Life 1U Rack LGA1150
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Launched 1U Rack 1
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHBN Launched 1U Rack 1
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Launched 1U Rack 1
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SPOSHOR Launched 1U Rack 1
Intel® Server System R1304SPOSHORR Launched 1U Rack 1
Hệ thống máy chủ Intel® R1208SPOSHOR Launched 1U Rack 1
Intel® Server System R1208SPOSHORR Launched 1U Rack 1
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SFBN End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP2SHBN End of Life 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304SP4SHOC End of Life 1U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GS End of Life 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WT2GSR Launched 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGS End of Life 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1208WTTGSR Launched 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GS End of Life 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WT2GSR Launched 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGS End of Life 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304WTTGSR Launched 1U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFAN End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSFANR End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBN End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTLSHBNR End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFAN End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® R1304BTSSFANR End of Life 1U Rack LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALR End of Life 1U Rack LGA771
Hệ thống máy chủ Intel® SR1500ALSASR End of Life 1U Rack LGA771
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GP End of Life 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630GPRX End of Life 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URHSR End of Life 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1600URR End of Life 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1625URSASR End of Life 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALR End of Life 1U Rack LGA771
Hệ thống máy chủ Intel® SR1550ALSASR End of Life 1U Rack LGA771

Hệ thống Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216JFQKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312JFQKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216LPJR End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® H2312LPJR End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2216WPQKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPFKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQJR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® H2312WPQKR End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2000BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2216BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2224BB4GCSAS End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2308BB4GC End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2312BB4GS9 End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 End of Life 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHDR End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2308SC2SHFN End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2312SC2SHGR End of Life 2U Rack Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WF0ZS Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WFTZS Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WFTZS Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WFTZS Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WF0NP Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WFTZS Launched 2U Rack Socket P
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YS End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1 End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYS End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYS End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYS End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYS End of Life 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYSR Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WT2YSR Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2208WTTYC1R Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2308WTTYSR Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2312WTTYSR Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® R2224WTTYSR Launched 2U Rack Socket R3
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALBRPR End of Life 2U Rack LGA771
Hệ thống máy chủ Intel® SR2500ALLXR End of Life 2U Rack LGA771
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URLXR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2600URSATAR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2612URR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URBRPR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXR End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR2625URLXT End of Life 2U Rack LGA1366
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2224S2DP End of Life 2U Rack N/A
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S2SP End of Life 2U Rack N/A
Hệ thống lưu trữ Intel® JBOD2312S3SP Launched 2U Rack

Hệ thống Máy chủ (có thể lắp giá) có Bệ 4U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4208CP4MHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHEN End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308CP4MHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® P4308RPLSHDR End of Life 4U Pedestal LGA1150
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SFEN End of Life 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4304SC2SHDR End of Life 4U Pedestal Socket B2
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC End of Life 4U Pedestal Socket B2
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 End of Life 4U Pedestal
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Launched 4U Pedestal 1
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSFCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTLSHCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCN End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy chủ Intel® P4304BTSSFCNR End of Life 4U Pedestal LGA1155
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL End of Life 4U Pedestal Socket R
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN End of Life 4U Pedestal Socket R

Hệ thống máy chủ, lưu trữ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất Cả | Không
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650BCDPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SC5650HCBRPR End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630BCR End of Life 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGP End of Life 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1630HGPRX End of Life 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy chủ Intel® SR1670HV End of Life 1U Rack LGA1366
Hệ thống máy chủ Intel® SR1530SH End of Life 1U Rack LGA775
Hệ thống máy chủ Intel® SR1640TH End of Life 1U Rack LGA1156
Hệ thống máy trạm Intel® SC5650SCWS End of Life Pedestal, 6U Rack Option LGA1366

Khung vỏ Máy chủ Dạng lắp giá 1U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất Cả | Không
Intel® Server Chassis R1304WFXXX Launched 1U Rack
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Launched 1U Rack
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched 1U Rack
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1550 End of Life 1U Rack
Khung vỏ Máy chủ Intel® SR1500 End of Life 1U Rack

Khung vỏ Máy chủ Dạng lắp giá 2U

Khung vỏ Máy chủ (có thể lắp giá) có Bệ 4U

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất Cả | Không
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Launched 4U Rack or Pedestal
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGC End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFEN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR End of Life 4U Rack or Pedestal
Khung vỏ máy chủ Intel® P4000XXSFDR Launched 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFCN Launched 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDN End of Life 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDR End of Life 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFEN End of Life 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHCN Launched 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDN End of Life 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDR End of Life 4U Pedestal
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHEN End of Life 4U Pedestal

Khung vỏ máy chủ và máy trạm kế thừa

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất Cả | Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299BRP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299DP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5299UP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LX End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600BASE End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600BRP End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5600LX End of Life Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650BRP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650DP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5650UP End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Trạm làm việc Intel® SC5650WS End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ mô-đun Intel® MFSYS25 End of Life Rack or Pedestal
Khung vỏ Máy chủ mô-đun Intel® MFSYS25V2 End of Life Pedestal, 6U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ mô-đun Intel® MFSYS35 End of Life Pedestal, 6U Rack Option

Đặt hàng và tuân thủ quy định

Đặt hàng và thông số kỹ thuật

North America Power Cable FPWRCABLENA, Single

  • Mã đặt hàng FPWRCABLENA

Thông tin về tuân thủ quy định thương mại

  • ECCNEAR99
  • CCATSNA
  • US HTS8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Giá đề xuất cho khách hàng

Giá đề xuất cho khách hàng (RCP) là hướng dẫn định giá chỉ dành cho sản phẩm Intel. Giá dành cho khách hàng Intel trực tiếp, thường thể hiện số lượng mua 1.000 đơn vị sản phẩm, và có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá có thể thay đổi đối với các loại gói khác và số lượng lô hàng. Nếu bán theo số lượng lớn, giá thể hiện cho từng sản phẩm đơn lẻ. Việc liệt kê RCP này không có nghĩa là ưu đãi định giá chính thức từ Intel.

PA

Hoạt động trước: Đơn hàng có thể được yêu cầu, nhưng chưa được lên lịch hay vận chuyển.

AC

Hoạt động: Bộ phận cụ thể này đang hoạt động.

EN

Cuối đời sản phẩm: Thông báo cuối đời sản phẩm đã được công bố.

QR

Đảm bảo chất lượng/độ tin cậy.

RS

Lên lịch lại

RP

Giá đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

RT

Đã bỏ: Bộ phận cụ thể này không còn được sản xuất hay mua bán nữa và không có hàng tồn kho.

NO

Không có đơn hàng nào sau ngày nhập đơn hàng cuối: Được dùng cho các sản phẩm cuối đời. Cho phép gửi hàng và trả hàng.

OB

Lỗi thời: Hàng tồn kho sẵn có. Sẽ không có nguồn cấp tương lai nào.

Ý Kiến Phản Hồi

Mục tiêu của chúng tôi là làm cho dòng công cụ ARK trở thành nguồn tài nguyên giá trị đối với bạn. Vui lòng gửi nhận xét, câu hỏi hoặc gợi ý của bạn ở đây. Bạn sẽ nhận được trả lời trong thời gian 2 ngày làm việc.

Bạn thấy thông tin trên trang này có thiết thực không?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được dùng để hồi đáp câu hỏi này. Tên và địa chỉ email của bạn sẽ không được thêm vào bất kỳ danh sách gửi thư nào và bạn sẽ không nhận email từ Intel Corporation, trừ khi có yêu cầu. Bấm 'Gửi' để xác nhận bạn đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của Intel và hiểu rõ về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Intel.