Intel® Celeron® Processor

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® แบบดั้งเดิม

ชื่อผลิตภัณฑ์ สถานะ วันที่วางจำหน่าย # คอร์ ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า TDP เปรียบเทียบ
ทั้งหมด | ไม่มี
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 310 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 310 End of Interactive Support 1 N/A 24.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 410 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 29 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 17.8 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 20.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 520 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 420 End of Interactive Support Q2'07 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.66 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 220 End of Interactive Support Q4'07 1 N/A 19 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1600 End of Interactive Support Q2'09 2 $58.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 585 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 31 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 722 End of Interactive Support Q3'08 1 $161.00 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3100 End of Interactive Support Q3'08 2 $62.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® SU2300 End of Interactive Support Q3'09 2 N/A 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4500 End of Interactive Support Q1'10 2 $68.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P1053 Launched Q1'10 1 $153.00 30 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3400 End of Interactive Support Q2'10 2 N/A 18 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 266 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 9.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ULV 763 End of Interactive Support Q1'11 1 N/A 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 797 Launched Q1'12 1 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 927UE Launched Q1'13 1 $95.00 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315 End of Interactive Support Q3'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 320 End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 24.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 420 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.00 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 333 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19.7 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.06 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23.2 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 450 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 530 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 430 End of Interactive Support Q2'07 1 $37.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.83 GHz, แคช 1M, 667 MHz FSB End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1500 End of Life Q3'06 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 575 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 31 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 723 End of Interactive Support Q3'08 1 $87.00 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3200 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4505 End of Interactive Support Q1'10 2 $68.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 533 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 300 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 11.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3405 End of Interactive Support Q1'10 2 $105.00 18 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 925 Launched Q1'11 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 787 Launched Q3'11 1 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G470 Launched Q2'13 1 $37.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 315/315J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 330 End of Interactive Support 1 N/A 24.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 430 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 63.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'99 1 N/A 21.7 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.13 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23.8 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 440 End of Interactive Support Q3'06 1 $36.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1400 End of Interactive Support Q2'08 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 570 End of Interactive Support Q2'08 1 N/A 31 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 743 End of Interactive Support Q3'09 1 N/A 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 End of Interactive Support Q1'09 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3300 End of Interactive Support Q3'09 2 $47.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3300 End of Interactive Support Q1'10 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 366 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13.1 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® U3600 End of Interactive Support Q1'11 2 $134.00 18 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® P4600 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 725C Launched Q2'12 1 $90.00 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 887 Launched Q3'12 2 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G465 End of Life Q3'12 1 $37.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 320 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 340 End of Interactive Support 1 N/A 24.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 440 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.10 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28.9 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66.1 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23.7 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24.4 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.60 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 550 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 215 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 560 End of Interactive Support Q1'08 1 N/A 31 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E1200 End of Interactive Support Q1'08 2 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T1600 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T3500 End of Interactive Support Q3'10 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3400 End of Interactive Support Q1'10 2 $42.00 65 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 400 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G460 End of Life Q4'11 1 $37.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B720 Launched Q1'12 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 877 Launched Q2'12 2 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 350 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 450 End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.20 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32.1 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q2'99 1 N/A 24.1 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.70 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 13 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 550 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 31 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® T1700 End of Interactive Support Q4'08 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® E3500 End of Interactive Support Q3'10 2 $52.00 65 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 433 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19.4 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G440 End of Life Q3'11 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B710 Launched Q3'11 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B840 Launched Q3'11 2 $86.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 867 Launched Q1'12 2 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G555 End of Life Q3'12 2 $52.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325/325J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 360 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 423 End of Interactive Support Q1'06 1 N/A 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.30 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 33.4 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 52.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 500 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.33 GHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 19 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 1.80 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66.1 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 650 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 14 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 540 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 30 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 523 End of Interactive Support Q3'07 1 N/A 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 450 End of Interactive Support Q3'08 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 466 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20.7 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550T End of Life Q3'12 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 857 Launched Q3'11 2 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B830 Launched Q3'12 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 325J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 370 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 21 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 800 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 7 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 1.40 GHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.10 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 55.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 533 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28.3 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.00 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 32 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20.6 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 443 End of Interactive Support 1 N/A 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 530 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 27 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G550 End of Life Q2'12 2 $42.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847E Launched Q2'11 2 $111.00 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B820 Launched Q3'12 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 326 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 380 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 57.1 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 566 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 19.2 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20.8 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.20 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 750 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15.8 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 256K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 600 MHz, แคช 512K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q2'03 1 N/A 7 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ULV 573 End of Interactive Support Q3'06 1 N/A 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540T End of Life Q2'12 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 847 Launched Q2'11 2 $134.00 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B815 Launched Q1'12 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M 390 End of Interactive Support 1 N/A 21 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.30 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 58.3 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 600 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 15.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 25.7 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17.6 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 800 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 22 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G540 Launched Q3'11 2 $40.00 - $42.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810E Launched Q2'11 2 $72.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 827E Launched Q3'11 1 $89.00 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330/330J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 333 End of Interactive Support 1 N/A 7 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.40 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 59.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 633 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 26.7 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 256K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 61 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 850 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530T End of Life Q3'11 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B810 Launched Q1'11 2 $72.00 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807UE Launched Q4'11 1 $98.00 10 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 330J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 353 End of Interactive Support 1 N/A 5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.50 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support Q1'02 1 N/A 61 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 667 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 17.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 34.8 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 866 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 23.3 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 900 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 24 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G530 End of Life Q3'11 2 $42.00 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® B800 Launched Q2'11 2 N/A 35 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 807 Launched Q2'12 1 N/A 17 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 331 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 373 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.60 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 62.6 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 700 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18.3 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 950 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 28 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 400 MHz, แคช 128K, 100 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 6.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ULV 383 End of Interactive Support 1 N/A 5.5 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.70 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 66.8 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 733 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support Q1'00 1 N/A 23.6 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® 933 MHz, แคช 128K, 133 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20.6 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335/335J End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 2.80 GHz, แคช 128K, 400 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 68.4 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 766 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 20 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 335J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® LV 650 MHz, แคช 256K, 100 MHz FSB End of Interactive Support Q4'01 1 N/A 8.3 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 466 MHz, แคช 128K, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 336 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 266 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 16.59 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 300 MHz, 66 MHz FSB End of Interactive Support 1 N/A 18.48 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 340J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 341 End of Interactive Support Q2'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345 End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 345J End of Interactive Support Q4'04 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 346 End of Interactive Support 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 347 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 86 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 350/350J End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 73 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 351 End of Interactive Support Q3'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 352 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 355 End of Interactive Support Q4'05 1 N/A 84 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 356 End of Interactive Support Q2'06 1 N/A 86 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 360 End of Interactive Support Q4'06 1 N/A 65 W
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D 365 End of Interactive Support Q1'07 1 N/A 65 W

การค้นหาขั้นสูง

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อกรองโปรเซสเซอร์ Intel® ตามซ็อกเก็ต จำนวนคอร์ ขนาดแคช หน่วยความจำสูงสุด และอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น

เป้าหมายของเราคือการทำให้เครื่องมือตระกูล ARK เป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โปรดส่งความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำของคุณมาที่นี่ คุณจะได้รับคำตอบภายใน 2 วันทำการ

คุณคิดว่าข้อมูลบนไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกใช้ในการตอบข้อซักถามนี้เท่านั้น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเพิ่มในรายชื่อจัดส่งเมลใดๆ และคุณจะไม่ได้รับอีเมลจาก Intel Corporation หากไม่ได้รับการร้องขอ การคลิก ‘ส่ง’ จะยืนยันว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งิดว่านของ Intel และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel