Bộ đệm bộ nhớ có thể mở rộng Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Intel® C112 Scalable Memory Buffer Discontinued
Intel® C114 Scalable Memory Buffer Discontinued
Intel® C102 Scalable Memory Buffer Discontinued
Intel® C104 Scalable Memory Buffer Discontinued