Chipset thừa tự khác

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 6300ESB Discontinued USB 2.0 3.9 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801GDH Discontinued USB 2.0 3.3 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82875P Discontinued 1.1 12.1 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82955X Discontinued 1.1 13.5 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82975X Discontinued 1.1 13.5 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 7300 Discontinued 1.1 47 W
Hub I/O Intel® 7500 Discontinued
Hub Bộ điều khiển Nền tảng Intel® EG20T Discontinued 2.0 1.55 W
Chipset Intel® MP30 Express Discontinued 2.0 0.7 W