Chipset Intel® dòng 5000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Bus
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 1.1 27.1 W
Discontinued 1.1/2.0 27.1 W
Discontinued 1.1 25.7 W
Discontinued 1.1 38 W
Discontinued USB 2.0 4.3 W
Discontinued USB 2.0 4.3 W
Discontinued 1.1 30 W
Discontinued USB 2.0 12.4 W