Chipset Intel® dòng 5000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Hub I/O Intel® 5520 Discontinued 27.1 W
Hub I/O Intel® 5500 Discontinued Không 27.1 W Không
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IB Discontinued 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IR Discontinued 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 6321ESB Discontinued 12.4 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 6311ESB Discontinued Không 12.4 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5400 Discontinued Không 38 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5100 Discontinued 25.7 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000Z Discontinued Không 25.1 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000X Discontinued Không 32.4 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 5000V Discontinued Không 25.1 W Không
Bộ điều khiển Bộ nhớ Intel® 5000P Discontinued 30 W