Chipset Intel® dòng 3000

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® 3450 Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
Chipset Intel® 3400 Discontinued 2.0
Chipset Intel® 3420 Discontinued 2.0
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3200 Discontinued 1.1 20 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3210 Discontinued 1.1 21.3 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3010 Discontinued 1.1 13.6 W