Chipset Intel® dòng 3000

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
2.0
2.0
1.1 20 W
1.1 21.3 W
1.1 13.6 W