Chipset Intel® dòng 910

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915P Discontinued Không 16.3 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915G Discontinued Không 16.3 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 915GV Discontinued 16.3 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GL Discontinued Không 16.3 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GML Discontinued Không 10.5 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82910GMLE Discontinued 10.5 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915PM Discontinued Không 10.5 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GL Discontinued Không 16.3 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GM Discontinued Không 13.9 W Không
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GME Discontinued 13.9 W
Bộ điều khiển đồ họa và bộ nhớ Intel® 82915GMS Discontinued Không 13.9 W Không
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 82915PL Discontinued Không 16.3 W Không
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FB Discontinued 3.8 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FBM Discontinued 3.8 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FR Discontinued Không 3.8 W Không