Chipset Intel® dòng E7000

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® E7520 Discontinued 10 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® E7501 Launched 8.5 W
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® E7320 Discontinued 9.2 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801ER Launched Không 2.4 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801GB Discontinued 3.3 W