Chipset giao tiếp Intel®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Discontinued Gen 1 2.0 8.5 W
Discontinued Gen 1 2.0 9.5 W
Discontinued Gen 1 2.0 11 W
Discontinued Gen 1 2.0 12 W