Chipset giao tiếp Intel®

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Communications 8920 Discontinued Gen 1 2.0 12 W
Chipset Intel® Communications 8910 Discontinued Gen 1 2.0 11 W
Chipset Intel® Communications 8903 Discontinued Gen 1 2.0 9.5 W
Chipset Intel® Communications 8900 Discontinued Gen 1 2.0 8.5 W
Chipset Intel® Communications 8925 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8926 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 17 W
Chipset Intel® Communications 8950 Launched Gen 2 Endpoint 2.0 20 W
Chipset Intel® Communications 8955 Discontinued Gen 2 Endpoint 2.0 20 W