Chipset Intel® dòng C230

Tên sản phẩm
Tình trạng
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched 3.0 3.0/2.0 3.67 W
Launched Không 3.0 3.0/2.0 6 W
Launched Không 3.0 3.0/2.0 6 W
Launched 3.0 3.0/2.0 3.67 W