Chipset Intel® dòng C230

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
3.0 3.0/2.0 3.67 W
Không 3.0 3.0/2.0 6 W
Không 3.0 3.0/2.0 6 W
3.0 3.0/2.0 3.67 W