Chipset Intel® dòng C210

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 3.0/2.0 6.7 W