Chipset Intel® dòng C600

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 8 W
2.0 2.0 12 W
2.0 2.0 12 W