Chipset Intel® dòng 5

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® H55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
Chipset Express H57 Intel® Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
Chipset Intel® Q57 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
Chipset di động Intel® HM55 Express Discontinued 2.0 3.5 W
Chipset di động Intel® HM57 Express Discontinued 2.0 3.5 W
Chipset di động Intel® QM57 Express Discontinued 2.0 3.5 W
Chipset di động Intel® QS57 Express Discontinued 2.0 3.4 W
Chipset Intel® NM10 Express Discontinued 1.0 2.0 2.1 W
Chipset di động Intel® PM55 Express Discontinued USB 2.0 3.5 W
Chipset Intel® P55 Express Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 4.7 W
Hub I/O Intel® X58 Express Discontinued 1.1 24.1 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JB Discontinued USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JR Discontinued USB 2.0 4.5 W