Chipset Intel® dòng 5

Tên sản phẩm
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
2.0 3.5 W
2.0 3.5 W
2.0 3.5 W
2.0 3.4 W
1.0 2.0 2.1 W
USB 2.0 3.5 W
2.0 (2.5 GT/s) 2.0 4.7 W
1.1 24.1 W
USB 2.0 4.5 W
USB 2.0 4.5 W