Chipset Intel® dòng 8

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q87 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q85 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset QM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset Intel® Z87 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H87 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® B85 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H81 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset HM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 Không 2.7 W
Chipset HM86 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W