Chipset Intel® dòng 8

Tên sản phẩm
Hỗ trợ ép xung
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Không 2.0 3.0/2.0 4.1 W
2.0 3.0/2.0 2.7 W
2.0 3.0/2.0 4.1 W