Chipset Intel® dòng 8

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® H81 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® H87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Z87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® B85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset QM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset HM87 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset HM86 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W