Chipset Intel® dòng 8

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset QM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset Intel® Z87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H87 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® B85 Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H81 Discontinued 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset HM87 Intel® Discontinued 2.0 3.0/2.0 Không 2.7 W
Chipset HM86 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W