Chipset Intel® dòng 200

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® X299 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Q270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Q250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W