Chipset Intel® dòng 100

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Q150 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset di động Intel® QM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset di động Intel® QM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset Intel® Z170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B150 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 6 W
Chipset di động Intel® HM175 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W
Chipset di động Intel® HM170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 2.6 W