Bộ xử lý chuỗi Intel Atom® C

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® C5115 Launched Q2'22 4 2.80 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C5125 Launched Q2'22 8 2.80 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C5310 Launched Q2'22 4 1.60 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C5315 Launched Q2'22 4 2.40 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C5320 Launched Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C5325 Launched Q2'22 8 2.40 GHz 9 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3338R Launched Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3436L Launched Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3558R Launched Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C3758R Launched Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3336 Launched Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3308 Launched Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3508 Launched Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3538 Launched Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3558 Launched Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3708 Launched Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3750 Launched Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3758 Launched Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3808 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3830 Launched Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3850 Launched Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3858 Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3950 Launched Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3955 Launched Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3958 Launched Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C2316 Launched Q3'17 2 1.50 GHz 1 MB
Intel Atom® Processor C2516 Launched Q3'17 4 1.40 GHz 2 MB
Intel Atom® Processor C3338 Launched Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2308 Launched Q2'14 2 1.25 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2508 Launched Q2'14 4 1.25 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2338 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2350 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2358 Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.70 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2518 Launched Q3'13 4 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2530 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 1.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2538 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2550 Launched Q3'13 4 2.60 GHz 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2558 Launched Q3'13 4 2.40 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2718 Launched Q3'13 8 2.00 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2730 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 1.70 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2738 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2750 Launched Q3'13 8 2.60 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel Atom® C2758 Launched Q3'13 8 2.40 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.