Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho HPC (Intel® DCB cho HPC)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P
Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 1U Rack Socket P