Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2312WHY2 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Intel® Server System MCB2208WAF4 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Intel® Server System MCB2208WAF5 Q3'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Intel® Server System MCB2208WFAF10R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF9R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF8R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF7R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF6R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF6 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFAF5R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF5 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2208WFAF4R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFAF4 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2312WFHY2R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2208WFHY2 Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P
Intel® Server System MCB2224BPAF3R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2224BPAF3 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System MCB2224BPHY1R Q2'19 Launched
Intel® Server System MCB2224BPHY1 Q4'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System MCB2224TAF3 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System MCB2224THY1 Q3'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System VRN2208WAF6 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket R3
Intel® Server System VRN2208WAF8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Intel® Server System VRN2208WFAF83R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF82R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF81R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF83 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF82 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF81 Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WFAF61R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFAF41R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFHY6R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2208WFHY6 Q3'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U Rack Socket P
Intel® Server System VRN2208WHY8 Q1'16 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket R3
Intel® Server System VRN2224BPAF6R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224BPAF6 Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System VRN2224BPHY6R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224BPHY6 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System VRN2224BPHY4R Q2'19 Launched
Intel® Server System VRN2224THY2 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY4 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System VRN2224THY6 Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U, 4 node Rack Chassis Socket R3
Intel® Server System ZSB2224BPAF1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System ZSB2224BPAF2 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P
Intel® Server System ZSB2224BPHY1 Q3'18 Discontinued 2U, 4 node Rack Chassis Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.