Intel® Ethernet Controller XXV710

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM2 Launched 28 nm
Intel® Ethernet Controller XXV710-AM1 Launched 28 nm