Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics có thể gắn kết

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Cấu hình cổng Số cổng bên ngoài Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ thu phát quang học nhiệt độ cao Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q2'19
Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G CWDM4 QSFP28 Launched Q3'17
Bộ thu phát quang học Intel® Silicon Photonics 100G PSM4 QSFP28 Launched Q3'16